Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Regulētā tirgus organizētājs ir kapitālsabiedrība, kas atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem, kā arī saviem statūtiem un noteikumiem organizē regulēto tirgu un sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu publisko apgrozību.

Lai saņemtu licenci regulētā tirgus organizēšanai, tirgus organizētājs iesniedz Latvijas Bankai adresētu iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie Finanšu instrumentu tirgus likuma (30. pantā) noteiktie dokumenti.

Tirgus organizētāja apmaksātais minimālais pamatkapitāls ir vismaz 730 000 eiro.

Latvijas Banka izskata kapitālsabiedrības iesniegumu licences saņemšanai un pieņem lēmumu triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti saskaņā ar visām Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajām normatīvo aktu prasībām sagatavotie un noformētie dokumenti.

Finanšu instrumentu tirgus likums un citi tirgus organizētāja darbību regulējošie normatīvie akti pieejami Latvijas Bankas tīmekļvietnē.