Lai pieteiktos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru reģistrācijai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā:

  1. jāaizpilda apliecinājums par personas datu aizsardzību un apliecinājums par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā (sadaļa "Par apliecinājumiem");
  2. jāaizpilda pieteikums Latvijas Bankas tīmekļvietnē (sadaļa "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikuma forma");
  3. jāpievieno dokumenti (sadaļa "Pielikumā pievienojamie dokumenti").

Par apliecinājumiem

  • Apliecinājumu par personas datu aizsardzību lejuplādējiet šeit, apliecinājumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā lejupielādējiet šeit.
  • Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona iepazīstas ar apliecinājumu par personas datu aizsardzību un, ja piekrīt tajā norādītajai informācijai, tad paraksta to ar drošu elektronisko parakstu.
  • Pieteikuma iesniedzējs – apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera pārstāvis – iepazīstas ar apliecinājumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā un, ja piekrīt apliecinājumā norādītajai informācijai, tad paraksta to ar drošu elektronisko parakstu.
  • Augšupielādējiet parakstītos apliecinājumus edoc datnes formātā sadaļā "Pielikumā pievienojamie dokumenti" (pieteikuma 13. un 14. punktā).


Ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir jānodrošina publiska pieejamība Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (turpmāk – APIL) noteiktajai informācijai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera tīmekļvietnē vai citā publiski pieejamā tīmekļvietnē, ar kuru apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris vienojies par šīs informācijas izvietošanu.

Akcionāri vai dalībnieki, kuriem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerī ir būtiska līdzdalība

Būtiska līdzdalība — personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu.

Ciešas attiecības — divu vai vairāku personu savstarpēja saistība: • dalības veidā — personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību komercsabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita, • kontroles veidā, • ja tās ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā.

Apliecinājums

Ziņas par atbildīgo personu

Ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera plānoto darbību

Var tikt atzīmēti vairāki varianti.

Pielikumā pievienojamie dokumenti

Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju vai kredītiestādes izdotu garantiju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris ir tiesīgs iesniegt pēc tam, kad pieņemts Latvijas Bankas lēmums par ieraksta izdarīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, Pašriska iekļaušana civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā ir iespējama tikai tad, ja ir izpildīti APIL 28. panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno saņemt prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno izplatīt dzīvības apdrošināšanu.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Apliecinājumi