Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 03.06.2024.

Latvijas Banka, ievērojot personu iesniegumu par licences vai paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kādā no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem izskatīšanas gaitā konstatēto, norāda, ka jāievēro šādi principi.

Pilnīgi sagatavota dokumentu pakete

Personai ir patstāvīgi jāsagatavo (jāapkopo) visi dokumenti un informācija, kas pierāda personas finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi un brīvā kapitāla pietiekamību.

Ar "Visiem dokumentiem un informāciju" jāsaprot, ka, iesniedzot Latvijas Bankā informāciju, tai jābūt sagatavotai pilnīgi.

Nevar rasties situācijas, ka sākotnēji Latvijas Bankā tiek iesniegta tikai daļa dokumentu un iesnieguma (paziņojuma) izvērtēšanas procesā Latvijas Bankai tiek lūgts papildu laiks, lai iesniegtu papildu pierādījumus (dokumentus) normatīvo aktu prasību izpildes apliecinājumam.

Finanšu līdzekļu tiesiska izcelsme un brīvā kapitāla pietiekamība

Iesnieguma par licences finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbībai izsniegšanu vai paziņojuma par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kādā no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem izskatīšanā Latvijas Bankas pienākums nav pierādīt konkrētas personas finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi un brīvā kapitāla pietiekamību, lai izdotu personai labvēlīgu administratīvo aktu.

Latvijas Banka norāda, ka savu finanšu līdzekļu tiesiskas izcelsmes un brīvā kapitāla pietiekamības pierādījumi, attiecīgi iesniedzot visus to pamatojošos dokumentus, ir zināmi pašai personai. Kā arī tikai pašai personai ir zināmi konkrētu darījumu veikšanas datumi un to atspoguļojums finanšu dokumentos. Ja konkrētajā administratīvajā lietā tie varētu būt būtiski, tad pašai personai, lai sekmētu sev labvēlīga administratīvā akta izdošanu, tie ir jāsniedz Latvijas Bankai.

Apliecinājums par līdzekļu izcelsmi

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka dibinātājam (akcionāram) ir jāapliecina licencējamās sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo naudas līdzekļu izcelsme, lai Latvijas Bankai nepastāvētu šaubas par šo naudas līdzekļu izcelsmes legalitāti, saistot to ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

Latvijas Bankai jau sākotnēji ir jāpastāv pārliecībai, ka persona nevarētu izmantot savu ietekmi finanšu un kapitāla tirgus dalībniekā, lai ar tā starpniecību veiktu darījumus, kuru būtība un tiesiskie mērķi ir neskaidri vai apšaubāmi, kas tādējādi nav savienojami ar būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas tiesībām konkrētajā tirgus dalībniekā.

Latvijas Banka, izvērtējot dibinātāju (akcionāru) nevainojamo reputāciju, ņem vērā arī personas godprātīgu attieksmi pret normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, kas ir:

  • labprātīga,
  • izprotama un savlaicīga rīcība,
  • nav vērsta uz tādas informācijas sniegšanu, lai maldinātu Latvijas Banku.

Pamatnostādnes

Minētie Latvijas Bankai saistošie principi izriet no Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes kopīgajām pamatnostādnēm Nr. JC/GL/2016/01 "Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē".

Pamatnostādnes paredz, ka akcionāra nevainojama reputācija izpaužas apstākļos, ka persona ir atklāta, atvērta un uz sadarbību orientēta komunikācijā ar Latvijas Banku.