Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 27.06.2024.

Kā var sākt nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu?

Sākt nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu var pēc reģistrācijas attiecīgajā reģistrā. Reģistrācija reģistrā ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku.

Ikviena persona ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (turpmāk – APIL) noteiktajai kārtībai.

Apdrošināšanas izplatītājs var būt apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, apdrošināšanas starpnieks vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks.

Pārapdrošināšanas izplatītājs var būt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle vai ārvalsts pārapdrošinātāja filiāle, pārapdrošināšanas brokeris.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris var uzsākt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā saskaņā ar APIL. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokerus reģistrē un to reģistru uztur Latvijas Banka.

Apdrošināšanas aģents var sākt apdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas aģentu reģistrā, ko uztur apdrošināšanas komersants vai ārvalsts apdrošinātāja filiāle. Plašāk par apdrošināšanas aģentu reģistru un apdrošināšanas aģentu reģistrācijas prasībām un izplatīšanas līguma slēgšanas nosacījumiem, lūdzu, skatīt APIL 10. un 11. pantu.

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks var sākt apdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā, kuru uztur apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle vai apdrošināšanas brokeris. Plašāk par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistru un reģistrācijas prasībām, lūdzu, skatīt APIL 13. pantu.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersants vai ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kura saņēmusi apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenci saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, var sākt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris (turpmāk arī – uzņēmums) ir juridiskā persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs, sākot no rekomendāciju sniegšanas un apdrošināšanas piedāvāšanas līdz apdrošināšanas līguma noslēgšanai un apkalpošanai. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokerus reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā un šo reģistru uztur Latvijas Banka.

Latvijas Banka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā ieraksta:

 1. uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu kapitālsabiedrību;
 2. ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāli.

 • Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgajai personai un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītajiem darbiniekiem:
  • ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai nodarbotos ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu, ko apliecina arī apdrošināšanas izplatītāju asociācijas izsniegts atzinums (Informācija par Latvijas Bankas reģistrētajām apdrošināšanas izplatītāju asociācijām, kurām ir tiesības sniegt atzinumus, pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē.);
  • ir nevainojama reputācija – uz šīm personām neattiecas neviens no APIL 19. pantā minētajiem nosacījumiem, kā arī nav konstatēti tādi apstākļi, kas, šīm personām pildot ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu saistītus pienākumus, var kaitēt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reputācijai, radīt risku, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris tiek iesaistīts nelikumīgās darbībās, vai apdraudēt klientu tiesības vai intereses.
 • Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokera pamatkapitāls nevar būt mazāks par 15 000 eiro.
 • Ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris 15 000 eiro nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē*.
 • Ārvalsts, kura pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle ne mazāk kā 25 procentus no 15 000 eiro nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē*.

* Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Latvijas Bankas atļauju.

Par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu saskaņā ar APIL neuzskata:

 • informācijas sniegšanu reklāmas nolūkos kā papildpakalpojumu citas pamatdarbības ietvaros un tikai datu un informācijas sniegšanu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājam vai potenciālajam apdrošinājuma vai pārapdrošinājuma ņēmējam, ja datu un informācijas sniedzējs neveic nekādus citus papildu pasākumus, lai palīdzētu noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu;
 • apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzības prasību administrēšanu, zaudējumu novērtēšanu vai apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanu.

Sīkāk par visiem izņēmumu gadījumiem, lūdzu, skatīt APIL 3. panta trešajā daļā.

Reģistrācijas process

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: sagatavošanās posms, kurā uzņēmums, ja nepieciešams, sazinās ar Latvijas Banku un vienojas par tikšanās laiku, lai noskaidrotu normatīvo aktu prasības un nepieciešamos iesniedzamos dokumentus, un citus ar reģistrācijas procesu saistītos jautājumus.

Ko dara uzņēmums

 • Sāk nepieciešamās informācijas sagatavošanu par:
  • uzņēmumu;
  • uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem un personām, ar kurām uzņēmumam ir ciešas attiecības;
  • uzņēmuma atbildīgo personu.
 • Ja plānots saņemt apdrošināšanas prēmijas, tad uzņēmums atver atsevišķo naudas kontu kredītiestādē.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ja plānots nodarboties ar dzīvības apdrošināšanas izplatīšanu, uzņēmumam būs jāsagatavo un jāiesniedz Latvijas Bankā visi iekšējās kontroles sistēmas dokumenti, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus!

Izmaksas

Konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmums sagatavo un iesniedz pieteikumu Latvijas Bankai par ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.

Ko dara uzņēmums

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju un dokumentus saskaņā ar APIL 8. panta pirmās daļas prasībām.
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, saņem informāciju no Latvijas Bankas par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā vai pievienotajos dokumentos, un sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi, vai tas aizpildīts pareizi un vai ir iesniegti visi dokumenti un informācija atbilstoši iesniedzamo dokumentu sarakstam.

Ņem vērā

 • Ja nepieciešams, pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Ja uzņēmums nodarbosies ar dzīvības apdrošināšanas izplatīšanu, pārliecinieties, ka iekšējās kontroles sistēmas dokumenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildei ir izstrādāti atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai un klientu lokam.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi, kā arī noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību!

Pārbaudiet, vai pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (skatiet iesniedzamo dokumentu sarakstu)!

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamā informācija un dokumenti ir noteikti APIL 8. panta pirmajā daļā. Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, uzņēmums iesniedz Latvijas Bankai:

1. pieteikumu par ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā;

2. ziņas par atbildīgo personu un dokumentus, kas apliecina, ka tā atbilst APIL 16. panta pirmās daļas prasībām:

 • vārds, uzvārds, personas kods;
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • apdrošināšanas izplatītāju asociācijas izsniegts atzinums, ka personai ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši APIL prasībām;
 • ja atbildīgā persona ir nerezidents, tad valsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu neattiecas neviens no APIL 19. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;

Atbildīgajai personai ir jābūt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera valdes loceklim vai vadītājam, vai citā vadošā amatā nodarbinātai personai.

3. to akcionāru vai dalībnieku sarakstu, kuriem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerī ir būtiska līdzdalība, norādot līdzdalības apjomu;

Būtiska līdzdalība – personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu.

4. to personu sarakstu, ar kurām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir ciešas attiecības;

Ciešas attiecības – divu vai vairāku personu savstarpēja saistība:

 • dalības veidā – personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību komercsabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita,
 • kontroles veidā,
 • ja tās ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā.

5. apliecinājumu, ka 3. un 4. punktā minētā būtiskā līdzdalība un ciešās attiecības neierobežo Latvijas Bankas iespējas veikt uzraudzības funkcijas;

6. ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, norādot firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un tīmekļvietnes adresi*, kur tiks nodrošināta publiska pieejamība APIL noteiktajai informācijai;

*Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir jānodrošina publiska pieejamība APIL noteiktajai informācijai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera tīmekļvietnē vai citā publiski pieejamā tīmekļvietnē, ar kuru apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris vienojies par šīs informācijas izvietošanu.

7. APIL 28. pantā minētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju vai kredītiestādes izdotu garantiju**;

**Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju var iesniegt pēc labvēlīga Latvijas Bankas lēmuma pieņemšanas. Vienlaikus jāņem vērā, ka no 12.06.2020. ar Eiropas Komisijas Deleģēto regulu ir mainīti civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limiti, nosakot, ka minimālais civiltiesiskās atbildības limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 924 560 eiro, bet vienam apdrošināšanas gadījumam – mazāks par 1 300 380 eiro. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam ir jābūt spēka visu dalībvalstu teritorijā un to ārvalstu teritorijā, kurās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir tiesības nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā jāparedz 36 mēnešu garš/ilgs pagarinātais paziņošanas periods. Pašriska iekļaušana civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā ir iespējama tikai tad, ja ir izpildīti APIL 28. panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi.

8. ar kredītiestādi noslēgtā līguma par atsevišķa naudas konta*** atvēršanu kopiju. Minētajā līgumā jābūt norādītam, ka atsevišķajā kontā esošie naudas līdzekļi ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar APIL 31. panta prasībām (Šī punkta prasība attiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, kas plāno saņemt prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu.);

***Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokera atsevišķie naudas konti, kuros šķirti tiek turēti visi no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas iegūtie līdzekļi, nedrīkst tikt apgrūtināti. Trešās personas (tajā skaitā arī kredītiestādes) un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokera starpā nodibinātās saistības nekādā veidā nedrīkst radīt apgrūtinājumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokera kredītiestādē atvērtajiem naudas kontiem, kuros šķirti tiek turēti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas iegūtie līdzekļi.

9. procedūru, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana atsevišķā naudas kontā kredītiestādē (Šī punkta prasības attiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, kas plāno saņemt prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu.);

10. procedūru, kādā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris nodrošina APIL 16. panta prasību izpildi;

11. informācijas sistēmas aizsardzības procedūru, kas ietver aprakstu par IT sistēmām, resursiem un procedūrām datu apstrādes sistēmu kontrolei un aizsardzībai. Izstrādājot informācijas sistēmas aizsardzības procedūru, jāņem vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.09.2020. Normatīvie noteikumi Nr. 150 "Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi";

12. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska novērtējumu un to pārvaldīšanai izveidoto procedūru, kā arī informāciju par atbildīgajām personām. (Šī punkta prasība attiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, kas plāno nodarboties ar dzīvības apdrošināšanas izplatīšanu.) Sīkāka informācija par tiesību aktiem pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

13. procedūru, kādā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris izskata klientu sūdzības. Izstrādājot šo procedūru, jāņem vērā APIL 46. pantā noteiktās prasības, kā arī Latvijas Bankas 15.04.2024. noteikumi Nr. 293 "Sūdzību par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu pārvaldības kārtība";

14. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera organizatorisko struktūru, kā arī informāciju par valdes un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai;

15. procedūru, kādā tiek nodrošināta APIL 13. panta prasību izpilde (Šī punkta prasība attiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, kas plāno izmantot apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka pakalpojumus un uzturēt to reģistru.);

16. procedūru, kādā tiek nodrošināta APIL 23. panta sestās daļas prasību izpilde;

17. par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā iesniegto dokumentu izskatīšanu veikto maksājumu – 250 eiro – apliecinošu dokumentu.

Izmaksas

250 eiro par reģistrācijai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā iesniegto dokumentu izskatīšanu (jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas). Informāciju par Latvijas Bankas rekvizītiem, lūdzu, skatīt Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

30 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. Ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama vai iesniegtajos dokumentos ir trūkumi, pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt apturēts līdz dienai, kad trūkumi ir novērsti, bet ne ilgāk kā uz 30 dienām.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmums

 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmuma kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu, saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus!

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Reģistrācija reģistrā vai atteikums izdarīt ierakstu: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā* vai atteikumu izdarīt ierakstu.

*Ja uzņēmums ar pieteikumu nav iesniedzis arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, tad Latvijas Banka reģistrāciju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā veic tikai pēc minētās polises saņemšanas.

Ko dara uzņēmums

 • Saņemot informāciju no Latvijas Bankas par reģistrāciju reģistrā, uzņēmums noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un tā kopiju iesniedz Latvijas Bankai (ja minētā polise nav iesniegta kopā ar pieteikumu).
 • Reģistrācijas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu.
 • Ja uzņēmums kopā ar pieteikumu ir iesniedzis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju:
  • Latvijas Banka informē uzņēmumu par pieņemto lēmumu un veic uzņēmuma ierakstu reģistrā;
  • izvieto informāciju Latvijas Bankas mājaslapā, kurā publiski ir pieejams apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrs.
 • Ja uzņēmums nav iesniedzis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju:
  • Latvijas Banka informē uzņēmumu par pieņemto lēmumu un lūdz iesniegt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
  • saņemot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, Latvijas Banka veic ierakstu reģistrā, informējot par to arī uzņēmumu.
 • Izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kurā publiski ir pieejams apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrs.

Ņem vērā

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai (sīkāku informāciju, lūdzu, skatīt šeit 4. punktā Par apdrošināšanas brokeru pārskatu sagatavošanu).
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru pārskatu iesniegšanas prasībām un kārtību (sīkāku informāciju, lūdzu, skatīt šeit: Par apdrošināšanas brokeru pārskatu sagatavošanu).
 • Iepazīstieties ar APIL, uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas jāievēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim, nodarbojoties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu.

Izmaksas

Reģistrācijas reģistrā posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar reģistrāciju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši APIL prasībām.

Ko dara apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām reģistrācijai reģistrā izsniegtajos dokumentos.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto uzņēmuma kuratoru

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera kuratoru.
 • Vērtē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības procesā iegūto informāciju.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru!
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju!
 • Ziņojiet par izmaiņām reģistrācijai reģistrā iesniegtajos dokumentos.

Izmaksas

Pēc reģistrācijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris Latvijas Bankai veic maksājumu līdz 0.7 procentu (ieskaitot) apmērā no pārskata gada atlīdzības par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu, bet ne mazāk par 150 eiro un ne vairāk par 1000 eiro gadā.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru reģistrācijas procesu.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, rakstiet uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet pa tālruni +371 67 022 300.

Noderīgi