Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 31.03.2023.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Elektroniskās naudas iestādei, kuras darbībai nav nepieciešams saņemt licenci, bet kura iekļaujama reģistrēto elektroniskās naudas iestāžu sarakstā, darbības atļauju izsniedz Latvijas Banka saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu (turpmāk – Likums). Par elektroniskās naudas iestādēm, kuru darbībai nepieciešama licence, lūdzam skatīt Latvijas Bankas tīmekļvietnē šeit.

Reģistrēta elektroniskās naudas iestāde ir tiesīga emitēt elektronisko naudu un sniegt tikai maksājuma instrumenta izlaišanas un bezkonta naudas pārveduma maksājuma pakalpojuma veidus.

Elektronisko naudu ir tiesīga emitēt šādi emitenti:

 1. kredītiestāde;
 2. elektroniskās naudas iestāde;
 3. Eiropas Centrālā banka, centrālā banka, kad tā veic darbības, kas nav monetārās politikas īstenošanas darbības vai citas publiskas personas darbības;
 4. tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kad tā veic darbības, kas nav publiskas personas darbības;
 5. dalībvalstī licencēta iestāde, kas uzsākusi darbību Latvijā;
 6. tā ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura saņēmusi licenci Latvijā.

Lai netiktu pieļauta situācija, kad Latvijā ir apgrozībā tāda elektroniskā nauda (e-nauda), kura nav emitēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., to laiž apgrozībā tāds subjekts, kurš atbilstoši Direktīvas 2015/2366/EK un Likuma noteikumiem nav tiesīgs emitēt elektronisko naudu, Latvijas Banka norāda, ka to komercsabiedrību darbība, kura ietver ārvalstu emitenta emitētās elektroniskās naudas izplatīšanu Latvijā (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstī licencētu elektronisko naudas iestāžu, kuras darbojas Latvijā pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros, pārstāvju darbību), ir uzskatāma par elektroniskās naudas emisiju un šādām komercsabiedrībām ir jāsaņem licence elektroniskās naudas emisijai saskaņā ar minētā Likuma 11. panta noteikumiem.

Elektroniskās naudas konts (e-naudas konts) saskaņā ar Likuma 2. panta astoto daļu ir tāds ierobežotas funkcionalitātes konts, kas atvērts elektroniskās naudas iestādes izveidotā un uzturētā slēgtā sistēmā un kuru tā turētājs var izmantot elektroniskās naudas emisijas un atpirkšanas darījumu uzskaitei, kā arī tādu maksājumu ar elektronisko naudu uzskaitei, kuri tiek veikti tikai šīs elektroniskās naudas iestādes slēgtajā sistēmā.

Slēgta sistēma nozīmē, ka e-naudas konta turētājiem nav iespējas no sava e-naudas konta pārskaitīt e-naudu trešajām personām ārpus šīs sistēmas. Vienīgie maksājumi, kādus iespējams veikt, ir maksājumi starp e-naudas kontiem šajā sistēmā.

Gadījumā, ja e-naudas kontam tiek piesaistīta starptautiskas karšu shēmas debetkarte, priekšapmaksas karte vai kredītkarte, kas piešķir iespējas e-naudas kontā glabāto e-naudu izmantot pie jebkura tirgotāja, kurš pieņem karšu maksājumus, šāda e-naudas sistēma kļūst par atvērtu sistēmu un konts, kurā tiek glabāta elektroniskā nauda, atbildīs arī maksājumu konta definīcijai un uz to attiecas Likumā noteiktās prasības maksājumu kontu apkalpošanai un informācijas sniegšanai.

 • Pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu elektroniskās naudas iestādi saskaņā ar Likuma 20. panta prasībām.
 • Personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 10% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Likuma 21. panta prasībām.
 • Nav noteiktas kapitāla prasības, bet iestādes bilances iedaļas "Pašu kapitāls" posteņu kopsumma nedrīkst būt negatīva.
 • Elektroniskās naudas iestādes veiktās komercdarbības ietvaros apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs nepārsniedz divus miljonus eiro.
 • Elektroniskās naudas iestāde piedāvā vienīgi izveidotu un uzturētu slēgtu sistēmu elektroniskās naudas emisijai un atpirkšanai, kā arī tās elektroniskās naudas turētāji un maksājumu pakalpojumu izmantotāji, ja tādi ir, saistīti ar Latvijas Republiku.
 • Reģistrētas iestādes valde un juridiskā adrese ("sabiedrības sēdeklis") atrodas Latvijas Republikā. Šādas iestādes komercdarbības veikšanas vieta ir vienīgi Latvijas Republikas teritorijā.
 • Reģistrēta iestāde nepiedāvā un nesniedz maksājumu pakalpojumus un elektroniskās naudas pakalpojumus ārpus Latvijas teritorijas vai izmantojot starptautiskas maksājumu sistēmas.

Maksājumu pakalpojumu regulējums izdala pakalpojumus un ar maksājumu pakalpojumiem saistītos pakalpojumus, kuru sniegšanai nav nepieciešams saņemt darbības atļauju, skatīt Likuma 3. pantā.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms darbības atļaujas iegūšanas procesa ir iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli, e-naudas emisijas un izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem: katra maksājumu pakalpojuma sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai galarezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • e-naudas emisijas un maksājumu pakalpojumu un tā sniegšanas apraksts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma 5.1 panta prasībām un FKTK noteikumiem Nr. 138 par darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu sagatavošanu.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 10 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē darbības atļaujas izsniegšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Dokumentus sagatavot atbilstoši plānotajai e-naudas emisijai un izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši FKTK noteikumu Nr. 138 (turpmāk – Noteikumi Nr. 138) 3. pielikumam, kuram pievieno:

1.1. komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

1.2. aizpildītu Noteikumu Nr. 138 5., 7., 11., 12., 14., 15. un 16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

2. Dokumenti, kas izriet no Likuma 51. panta un noteikumu Nr. 138 prasībām un iesniedzami pie maksājumu iestādes darbības atļaujas pieteikuma:

2.1. iestādes darbības programma, kurā norādīti paredzētie maksājumu pakalpojumu veidi, ja tādi tiks sniegti. Ja elektroniskās naudas iestāde plāno veikt tikai elektroniskās naudas emisiju, darbības programmā tā norāda informāciju par plānoto elektroniskās naudas emisiju; Noteikumu Nr. 138 4. pielikums;

2.2. iestādes komercdarbības plāns ne mazāk kā pirmajiem trim finanšu gadiem, kas izvērsti atspoguļo iestādes darbības stratēģiju, finanšu prognozes, kā arī bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu, kapitāla pietiekamības aprēķina projektu, tirgus izpētes plānus un citas ziņas, kuras noteiktas Noteikumos Nr. 138 un kuras pierāda, ka iesniedzējs spēs nodrošināt stabilu, pārdomātu un piesardzīgu iestādes darbību; Noteikumu Nr. 138 5. pielikums;

2.3. to pasākumu apraksts un procedūra, kuri veikti, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudu saskaņā ar Likuma 38. panta noteikumiem, tostarp informācija par minētā panta pirmās daļas prasību izpildi; Noteikumu Nr. 138 7. pielikums;

2.4. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu; Noteikumu Nr. 138 14. pielikums. Detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā.

2.5. informācija par iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgām personām, arī par personām, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai e-naudas emisijas pārvaldību, kā arī dokumentus (CV, izglītības apliecinošos dokumentus, Soda reģistra izziņa), kas apliecina attiecīgo personu atbilstību Likuma 20. un 21.panta prasībām; Noteikumu Nr. 138 15. pielikums;

2.6. iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plāns un apraksts, tostarp efektīvi ārkārtas situācijām paredzēti plāni un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras apraksts; Noteikumu Nr. 138 11. pielikums;

2.7. informācijas sistēmu drošības politikas apraksts, tostarp procedūra un politika, tostarp detalizēts ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējums, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu apraksts; Noteikumu Nr. 138 12. pielikums.

2.8. politika un procedūra par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās saskaņā ar Likuma 29. – 30. pantu (ja attiecināms);

2.9. politika un procedūra par pārstāvju un filiāļu uzraudzību un kontroli iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles ietvaros; saskaņā ar Likuma 27. – 28. pantu (ja attiecināms);

2.10. ja iesnieguma iesniedzējs ir meitasuzņēmums regulētai institūcijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī – grupas pārvaldības apraksts (ja attiecināms).

Izmaksas

2500 eiro par elektroniskās iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

450 eiro par elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu, ja persona plāno piedāvāt tikai inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā – Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Maksājums jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Viens mēnesis no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un Latvijas Banka sāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Reģistrēšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Banku iestādes maksājumu iestāžu reģistrā.

Ņem vērā

Izmaksas

 • Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar pārskatu sagatavošanas noteikumiem Nr.244.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par e-naudas emisijas un maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

 • Elektroniskās naudas iestāde, kas saņēmusi Latvijas Bankas darbības atļauju, Latvijas Bankai maksā 1000 eiro gadā un papildus līdz 1,4 procentiem (ieskaitot) no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes darbību, gadā, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.
 • Ja iestāde piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, tā Latvijas Bankai maksā 1000 eiro gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta licence iestādes darbībai.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā – Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Latvijas Banka ik gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par maksājumu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.

Noderīga informācija