Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 20.03.2023.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs veic fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu pārvaldīšanu.

Fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt Latvijā reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle Latvijā, kas ir tiesīga sniegt ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus.

Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs drīkst sākt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu tikai pēc reģistrācijas fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Latvijas Banka.

Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrācijas kārtība ir noteikta Valsts fondēto pensiju likuma 11.3 pantā.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura veic valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, savā darbībā ievēro Valsts fondēto pensiju likumu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumus Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību", kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos normatīvos noteikumus.

Latvijas Banka iesniegumu izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 60 dienu laikā pēc tam, kad saņemti Valsts fondēto pensiju likuma 11.3 panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

Valsts fondēto pensiju likums, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" un citi valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu regulējošie normatīvie akti pieejami Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Par Valsts fondēto pensiju shēmu

Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) jeb pensiju 2. līmenis ir valsts organizēts iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas, pensiju izmaksas un fondētās pensijas kapitāla izmantošanas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot finanšu instrumentos un citos aktīvos Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajā kārtībā. Iemaksas VFPS ir daļa no faktiski veiktajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai, izņemot obligātās iemaksas no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem un valsts pamatbudžeta.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir atbildīga par VFPS administrēšanu un līgumu slēgšanu ar VFPS līdzekļu pārvaldītājiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina VFPS dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, reģistrējot veiktās iemaksas un uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, kā arī VFPS dalībnieku iemaksu pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldītājiem, uzkrātā fondētās pensijas kapitāla pieprasīšanu no līdzekļu pārvaldītājiem, fondēto pensiju shēmas dalībniekiem mainot ieguldījumu plānu vai izbeidzot dalību fondēto pensiju shēmā, un fondētās pensijas kapitāla pārskaitīšanu līdzekļu pārvaldītājiem ieguldījumu plānu maiņas gadījumā, utt.

Papildu informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras funkcijām aicinām skatīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē.