Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (turpmāk – AIFP) darbību Latvijā ir tiesīgs sākt pēc reģistrācijas Latvijas Bankā saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu (turpmāk – Likums).

Reģistrēts AIFP ir juridiska persona, kas dibināta kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un tās pamatdarbība ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalde. Likuma 5. panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā ir noteikti pakalpojumi un papildpakalpojumi, kādus ir tiesīgs sniegt reģistrēts AIFP.

Reģistrēts AIFP ir pārvaldnieks, kura pārvaldē esošo aktīvu apmērs nesasniedz 500 miljonus eiro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu vai ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu 5 gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Reģistrētajam AIFP nav atļauta pārrobežu darbība.

Reģistrētam AIFP sākotnējais kapitāls jānodrošina vismaz 15 000 eiro apmērā.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms reģistrēšanas ir iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos (ja nepieciešams) ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo vispārīgu informāciju par plānoto fondu darbību, tostarp ieguldījumu stratēģiju un politikas aprakstu, galvenajām aktīvu kategorijām un nozarēm, kurās plāno ieguldīt, ģeogrāfisko fokusu, kā arī plānoto ieguldītāju raksturojumu.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Informē par iespēju iesniegt dokumentus un reģistrācijas pieteikumu, izmantojot Latvijas Bankas tīmekļvietnē pieejamo reģistrācijas formu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt reģistrācijas procesu.

Ņem vērā

Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz reģistrācijas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo un iesniedz reģistrācijas pieteikumu un dokumentus saskaņā ar Likuma 8.panta pirmās daļas prasībām.
 • Saņem informāciju par izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus un veic labojumus iesniegtajos dokumentos (ja nepieciešams).

Ko dara Latvijas Banka

 • 15 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka sāk reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu.
 • Latvijas Banka nozīmē reģistrācijas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Banka piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir izstrādāti kvalitatīvi un informācija ir pilnīga.
 • Reģistrācijas pieteikuma un dokumentu iesniegšanai aicinām izmantot reģistrācijas formu.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

AIFP reģistrēšanai uzņēmēja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Likuma 8.panta pirmo daļu.

Iesniegumam pievienojami vairāki dokumenti un informācija:

1. Informācija un dokumenti par pārvaldnieku: a) AIFP kontaktinformācija; b) AIFP statūti vai cits dibināšanas dokuments; c) dokuments, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 1. punktu.

2. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie iekšējās kontroles sistēmas elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas).

3. Informācija par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu saskaņā ar Likuma 8. panta pirmās daļas 3. un 4. apakšpunktu:

a) informācija par pārvaldīt plānoto fondu skaitu, to nosaukumiem un pārvaldīt plānoto aktīvu kopējo vērtību;

b) Regulas Nr. 231/2013 pantā noteiktā informācija – īss apraksts par alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu stratēģiju, plānoto darbības termiņu, galvenajām aktīvu kategorijām un nozarēm, kurās plāno ieguldīt, ģeogrāfisko fokusu, citiem tirgus sektoriem (ja tādus var noteikt) vai konkrētiem aktīvu veidiem, uz kuriem virzīta ieguldījumu stratēģija, kā arī plānoto ieguldītāju raksturojums.

Izmaksas

250 eiro par reģistrēta AIFP reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu.

Maksājumam jābūt samaksātam līdz brīdim, kad oficiāli tiek iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Viens mēnesis no brīža, kad saņemti visi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

AIFP reģistrācija: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par AIFP reģistrāciju vai atteikumu to reģistrēt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu.
 • Reģistrācijas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par reģistrāciju vai atteikumu to reģistrēt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes iestāžu reģistrā.

Ņem vērā

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar AIFP reģistrāciju.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Likuma 81. panta devītās daļas prasībām.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē kuratoru AIFP.
 • Vērtē AIFP darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus.

Ņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.

Izmaksas

 • Reģistrēts AIFP Latvijas Bankai maksā 900 eiro gadā.
 • Reģistrēts AIFP, kas pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, papildus Latvijas Bankai maksā 1900 eiro gadā.

 

Uzzini vairāk par uzraudzības procesu

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par AIFP darbību un reģistrācijas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, rakstiet uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet pa tālruni +371 67 022 300.

Noderīga informācija