Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Emitenti ir uzņēmumi, kuru pārvedamie vērtspapīri (akcijas, obligācijas, parādzīmes) tiek publiski piedāvāti sabiedrībai vai kuru vērtspapīri tiek tirgoti regulētajos tirgos, t.i., biržās.

Parasti publisko piedāvājumu izsaka kopā ar vērtspapīru iekļaušanu biržā, bet var būt publiskais piedāvājums arī bez iekļaušanas biržā, kā arī esošie akcionāri var iekļaut uzņēmuma vērtspapīrus biržā bez publiskā piedāvājuma.

Ja emitents tikai publiski piedāvā akcijas vai obligācijas bez iekļaušanas biržā, tad akciju obligāciju pircējam ir jārēķinās, ka nebūs tirdzniecības vietas, kur varēs daudz vienkāršāk atrast pircēju vai piepirkt klāt papildu vērtspapīrus, ja ieguldītājs būs izvēlējies pārdod vai papildus iegādāties vērtspapīrus.

Ja uzņēmums vēlas palielināt savu pamatkapitālu, tas publiski piedāvā akcijas, piesaistot uzņēmumā jaunus akcionārus. Ja uzņēmums vēlas aizņemties līdzekļus, tad uzņēmums publiski piedāvā obligācijas, parādzīmes u.c. veida parāda vērtspapīrus.

Galvenie priekšnosacījumi iziešanai kapitāla tirgū ir laba korporatīvā pārvaldība, kas detalizēti aprakstīta Korporatīvās pārvaldības kodeksā, sakārtoti citi iekšējie procesi, tai skaitā saistībā ar finanšu pārvaldību, laba reputācija, kā arī arvien būtiskāks elements uzņēmuma darbībā ir vides, sociālā un korporatīvā pārvaldība jeb ESG (Environmental, Social, Governance) – uzņēmuma kolektīvās apzinības novērtējums attiecībā uz sociālajiem un vides faktoriem.

Publiskais piedāvājums

Publiskais piedāvājums ir jebkura veida un ar jebkuriem līdzekļiem izdarīts paziņojums sabiedrībai, ar kuru sniedz pietiekamu informāciju par piedāvājuma noteikumiem un piedāvājamajiem vērtspapīriem, lai ļautu ieguldītājam lemt par minēto vērtspapīru iegādāšanos vai parakstīšanos uz tiem. Publiskā piedāvājuma noteikumus nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums.

1. Ja publiskais piedāvājums tiek izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir lielāka nekā 1 000 000 eiro.

2. Ja publiskais piedāvājums tiek izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem aprēķinātā kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir no 1 000 000 līdz 8 000 000 eiro un netiek prasīta paziņošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK, (Prospektu regula) 25. pantu, publiskā piedāvājuma izteicējs var nesagatavot Prospektu regulā minēto prospektu.

Šādā gadījumā publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo un publicē piedāvājuma dokumentu saskaņā ar normatīvajiem noteikumiem.

Emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs neatkarīgi no pārvedamu vērtspapīru emisijas apjoma vai Prospektu regulā noteiktajiem izņēmumiem var sagatavot prospektu arī brīvprātīgi.

1. Vērtspapīru piedāvājumam, kas attiecas tikai uz kvalificētiem ieguldītājiem.

2. Vērtspapīru piedāvājumam, kas katrā dalībvalstī attiecas uz mazāk nekā 150 fiziskām vai juridiskām personām, kuras nav kvalificēti ieguldītāji.

3. Vērtspapīru piedāvājumam, kurā vienas vienības nominālvērtība ir vismaz 100 000 eiro.

4. Vērtspapīru piedāvājumam, kas attiecas uz ieguldītājiem, kuri katrs ikvienā atsevišķā piedāvājumā iegūst vērtspapīrus par kopējo samaksu vismaz 100 000 eiro apmērā.

5. Citos Prospektu regulas 1. panta 4. punktā noteiktajos gadījumos. Minētos izņēmumus var kombinēt, piemēram, tikai kvalificētiem ieguldītājiem vai fiziskajām personām, ja iegulda vismaz 100 000 eiro.

Ieguvumi, kļūstot par emitentu

Galvenie aspekti, kuru dēļ uzņēmuma vērtspapīru emisija sniedz konkurētspējas priekšrocības, ir šādi:

 • kapitāla saņemšanai nav nepieciešams nodrošinājums (ķīla);
 • uzņēmums potenciāli var iegūt plaša spektra ieguldītāju loku (gan vietējos, gan ārvalstu), kas akciju emisijas gadījumā pat dod iespēju demokrātiskā procesā lemt par stratēģiskās attīstības mērķiem no dažādu viedokļu perspektīvas;
 • ieguldījumu meklēšana kapitāla tirgū liek uzņēmumam sakārtot savu korporatīvo pārvaldību un citus iekšējos procesus, kas padara to pievilcīgu jebkuram indivīdam;
 • veiksmīga uzņēmuma kotācija kapitāla tirgū ir uzņēmuma kvalitātes simbols, kas liecina par tā augsto reputācijas līmeni, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma bezmaksas mārketinga instrumentu, ko nosaka regulatīvās prasības informācijas atklāšanas jomā;
 • kredītiestāžu sektors ir šaurāks nekā kapitāla tirgus iespējas. Piemēram, krīzes gadījumos kapitāla tirgos ļoti sekmīgi iespējams piesaistīt finansējumu uzņēmuma tālākās darbības attīstībai.
 • tā ir iespēja piesaistīt kapitālu, tai skaitā lētāku kapitālu, augstāka riska uzņēmējdarbības projektos, kā arī projektos, kas nav prioritāras nozīmes (nozares) kreditēšanai;
 • kredītiestāžu aizdevums nereti dod iespēju tām ietekmēt uzņēmēja biznesa pamatdarbību, kā, piemēram, dividenžu politiku, attīstības plānus u.tml.

Kapitāla piesaistīšana biržā nodrošina ne tikai finanšu resursus, bet arī veicina uzņēmuma atpazīstamību un palielina uzticamību, sniedzot uzņēmumam biržas kvalitātes zīmi. Jūs varat izvēlēties iekļaut uzņēmuma akcijas vai obligācijas biržas Regulētajā vai alternatīvajā First North tirgū.

Kuru tirgu izvēlēties

Vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums un regulētā tirgus organizētāja noteikumi. Regulētais tirgus vairāk piemērots lieliem, pieredzējušiem uzņēmumiem, kā arī prasību apjoms iekļūšanai tajā ir būtiski lielāks. Savukārt alternatīvais tirgus būs vairāk piemērots mazākiem uzņēmumiem, un iekļūšanai tajā prasības ir mazākas.

Papildu informācija – Nasdaq Baltijas biržas mājaslapā.

Prospekts

Prospekts ir juridisks dokuments, kurā aprakstīts uzņēmuma galvenais darbības veids, finanses un akcionāru struktūra. Potenciālie ieguldītāji to izmanto, lai izlemtu, vai iegādāties uzņēmuma piedāvātos vērtspapīrus.

Vērtspapīru iekļaušanai regulētajā tirgū ir jāsagatavo prospekts, un tas jāapstiprina Latvijas Bankā neatkarīgi no pārvedamu vērtspapīru emisijas apjoma.

1. Prasības prospekta sagatavošanai noteiktas Prospektu regulā.

2. Prasības prospekta formātam un saturam noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts).

3. Prasības par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts).

4. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes "Par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Prospektu regulu".

5. Iekļaujot prospektā informāciju par riska faktoriem, jāņem vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes "Par riska faktoriem saskaņā ar Prospektu regulu".

6. Valodas lietošana:

 • ja publiskais piedāvājums tiks izteikts tikai Latvijā, prospektu sagatavo latviešu valodā;
 • ja publiskais piedāvājums tiks izteikts Latvijā un kādā no dalībvalstīm, prospektu sagatavo angļu valodā, pievienojot kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā un tās valsts valodā, kurā vēl tiks izteikts publiskais piedāvājums;
 • ja pārvedamu vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū tiek lūgta Latvijā, prospektu sagatavo latviešu valodā.

Publiskais piedāvājums

Pēc prospekta sagatavošanas to nepieciešams apstiprināt un saņemt Latvijas Bankas atļauju izteikt publisko piedāvājumu.

Publiskais piedāvājums ir sabiedrības akciju emitēšana un publiska piedāvāšana ieguldītājiem, kam tradicionāli seko sabiedrības akciju kotēšanas sākšana biržā.

Atļaujas saņemšana publiskā piedāvājuma izteikšanai un prospekta apstiprināšanai

Lēmumu par atļauju izteikt publisko piedāvājumu un par prospekta apstiprināšanu pieņem Latvijas Banka.

Kas nepieciešams, lai saņemtu atļauju un apstiprinātu prospektu

Lai saņemtu atļauju izteikt publisko piedāvājumu, emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu, kuram pievieno:

 • divus prospekta oriģināleksemplārus un prospekta tekstu meklēšanai piemērotā elektroniskā veidā;
 • publiskā piedāvājuma izteicēja lēmumu par attiecīgo pārvedamu vērtspapīru emisiju un publisko piedāvājumu, ja publiskā piedāvājuma izteicējs ir juridiskā persona;
 • savstarpēju atsauču sarakstu, kurā norādīta informācija, kur prospektā atrodama Prospekta satura regulas pielikumā prasītā informācija;
 • informāciju par kontaktpersonu, ar kuru Latvijas Bankas darbinieki var sazināties saistībā ar iesniegtā prospekta izskatīšanu.

Dokumentus elektroniskā veidā nosūta uz Latvijas Bankas e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Lai apstiprinātu prospektu, emitents vai persona, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu, kuram pievieno:

 • divus prospekta oriģināleksemplārus un prospekta tekstu meklēšanai piemērotā elektroniskā veidā;
 • emitenta pilnvarotas pārvaldes institūcijas lēmumu par attiecīgo pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū;
 • savstarpēju atsauču sarakstu, kurā norādīta informācija, kur prospektā atrodama Prospekta satura regulas pielikumā prasītā informācija;
 • informāciju par kontaktpersonu, ar kuru Latvijas Bankas darbinieki var sazināties saistībā ar iesniegtā prospekta izskatīšanu.

Dokumentus elektroniskā veidā nosūta uz Latvijas Bankas e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Iesniegumu izskatīšanas termiņš

Latvijas Banka iesniegumu par atļauju publiskā piedāvājuma izteikšanai vai prospekta reģistrācijai izskata un lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas. Ja publiskais piedāvājums ir saistīts ar pārvedamiem vērtspapīriem, ko emitē emitents, kura pārvedami vērtspapīri nav iekļauti regulētā tirgū un kurš iepriekš nav izteicis publisko piedāvājumu par pārvedamiem vērtspapīriem, Latvijas Banka ir tiesīga iesnieguma izskatīšanas termiņu pagarināt līdz 20 darba dienām.

Iesnieguma par finanšu instrumentu iekļaušanu regulētajā tirgū izskatīšana

Emitents vai persona, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, iesniedz Nasdaq iesniegumu par finanšu instrumentu iekļaušanu regulētajā tirgū ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc prospekta reģistrācijas Latvijas Bankā.

Nasdaq 10 dienu laikā no dienas, kad emitents vai persona, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, iesniegusi iesniegumu, pieņem lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu regulētajā tirgū. Minētajā termiņā regulētā tirgus organizētājs ir tiesīgs pieprasīt no emitenta vai personas, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, papildu informāciju saskaņā ar noteikumiem par attiecīgā regulētā tirgus darbību. Šādā gadījumā 10 dienu termiņu skaita no dienas, kad papildu informācija iesniegta regulētā tirgus organizētājam.

Lēmumu par dalībvalstī reģistrēta emitenta pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū regulētā tirgus organizētājs pieņem tikai pēc tam, kad prospekts reģistrēts Latvijas Bankā vai regulētā tirgus organizētājs saņēmis attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijas vai regulētā tirgus organizētāja apliecinājumu par prospekta reģistrāciju.

Nasdaq lēmumu par atteikumu iekļaut finanšu instrumentus regulētajā tirgū var pārsūdzēt Latvijas Bankā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Konsultācijas

 • Tālrunis 67 022 619 un 67 022 649 – par jautājumiem, kas saistīti ar atļaujas saņemšanu, prospekta apstiprināšanu un prospekta sagatavošanu.
 • Tālrunis 67 022 124 un 67 022 627 – par jautājumiem, kas saistīti ar finanšu informācijas iekļaušanu prospektā.

Noderīga informācija

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1272 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/979, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1273 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/980, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/528 (2020. gada 16. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā dokumenta minimālo informācijas apjomu, kurš jāpublicē, lai saņemtu atbrīvojumu no prospekta, saistībā ar pārņemšanu, ko īsteno ar apmaiņas piedāvājumu, apvienošanos vai sadalīšanu
 • Finanšu instrumentu tirgus likums
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes "Par riska faktoriem saskaņā ar Prospektu regulu"
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes "Par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Prospektu regulu"