Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 20.06.2024.

Pārapdrošināšana ir cedēto risku pieņemšana no apdrošināšanas komersanta, pārapdrošināšanas komersanta vai privātā pensiju fonda.

Pārapdrošināšanas darbības uzsākšana un licencēšana ir noteikta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.09.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 179 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenču, atsevišķu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju un saskaņojumu saņemšanai un informācijas un paziņojumu sniegšanai".

Pārapdrošināšanas sabiedrība var uzsākt pārapdrošināšanu tikai pēc pārapdrošināšanas licences saņemšanas.

Lai saņemtu pārapdrošināšanas licenci, pārapdrošināšanas sabiedrībai vai ārvalsts pārapdrošinātājam ir jāiesniedz Latvijas Bankai iesniegums, kuram pievienota Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.09.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 179 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenču, atsevišķu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju un saskaņojumu saņemšanai un informācijas un paziņojumu sniegšanai" noteiktā informācija un dokumenti.

Latvijas Banka iesniegumu par licences izsniegšanu izskata sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums un citi pārapdrošinātāju darbību reglamentējošie normatīvie akti.