Publicēts: 28.06.2024.

Kā iegūt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā iespējams kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un pēc atļaujas saņemšanas sākt darbību.

Kriptoaktīvu pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiskā persona, kuras nodarbošanās vai darījumdarbība ir profesionāla viena vai vairāku kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana klientiem un kura ir saņēmusi attiecīgu Latvijas Bankas atļauju sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar Regulu Nr. 2023/1114.

NB! Vēršam uzmanību, ka Regulas Nr. 2023/1114 prasības par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju izsniegšanu tiks piemērotas no 30.12.2024.

Spēkā esošais regulējums pieļauj kriptoaktīvu pakalpojumus sniegt atsevišķiem esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem. Skati detalizētas prasības un kārtību

Darbības atļauja ir jāsaņem, lai sniegtu šādus kriptoaktīvu pakalpojumus:

 • kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā;
 • kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana;
 • kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem;
 • kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem;
 • ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde klientu vārdā;
 • kriptoaktīvu izvietošana;
 • kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā;
 • konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem;
 • kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšana;
 • kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana klientu vārdā.

Regula Nr. 2023/1114 nosaka, ka tikai tās juridiskās personas, kuru juridiskā adrese, faktiskās vadības vieta un vismaz viena pārvaldē iesaistītā persona ir Eiropas Savienībā, t. sk. Latvijā, varēs pieteikties atļaujai un pēc tam sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

ES pases iegūšana. Pamatojoties uz vienu piederības dalībvalstī iegūto darbības atļauju, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt pakalpojumus visā ES saskaņā ar pārrobežu darbības paziņošanas mehānismu, kas noteikts Regulā Nr. 2023/1114. Tas ir iespējams, izmantojot tiesības veikt uzņēmējdarbību, tostarp ar filiāles starpniecību, vai arī pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas brīvības nosacījumiem.

 • Pārvaldē iesaistītajām personām saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 68. panta prasībām ir jābūt ar labu reputāciju, atbilstošu izglītību un pieredzi, lai pārvaldītu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju.
 • Personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 10 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 68. panta prasībām ir jābūt ar labu reputāciju un bez sodāmības.
 • Pašu kapitāls saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 IV pielikumu jānodrošina 50 000–150 000 eiro apmērā atkarībā no izvēlētā pakalpojuma veida vai kapitāla prasības (ceturtā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā) apmērā, ja tā ir lielāka par pašu kapitāla prasības summu.

Regulas Nr. 2023/1114 darbība neattiecas uz noteiktiem gadījumiem, piemēram, situāciju, kad kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, t. i., nav neviena starpnieka, un atsevišķiem kriptoaktīviem, t. sk. NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmumu sarakstu lūdzam skatīt Regulas Nr. 2023/1114 2. pantā.

Darbības atļaujas iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi!

Pirms darbības atļaujas iegūšanas procesa ir iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam vēl obligāti nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par sākotnējā kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli un izvēlētajiem pakalpojumu veidiem: katra pakalpojuma sniegšanas kārtību, darījumu plūsmas organizēšanu, izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem, klientiem.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Veic sākotnējo atbilstības novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.

Kas jāņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar tiesību aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai gala rezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • vispārīga informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;
 • pakalpojumu un to sniegšanas apraksts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Uzņēmējs sagatavo un iesniedz pieteikumu darbības atļaujas saņemšanai.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz aizpildītu pieteikumu darbības atļaujas saņemšanai un visu tam pievienojamo informāciju un dokumentus saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 62. panta un darbības atļauju saņemšanas regulatīvo tehnisko standartu (RTS) prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit).
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darbdienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem un nosaka termiņu, līdz kuram konstatētie trūkumi jānovērš.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta pieteikuma izskatīšana.
 • Norīko darbības atļaujas izsniegšanas projekta vadītāju un koordinē darbības atļaujas saņemšanas procesu.

Kas jāņem vērā

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Aicinām dokumentus sagatavot atbilstoši plānotajiem pakalpojumu veidiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skat. iesniedzamo dokumentu sarakstu turpinājumā).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Juridiskā persona iesniedz pieteikumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši RTS prasībām (RTS projektu versijas), un tam pievieno pieteikumā noteikto informāciju un dokumentus, t. sk.:

1) darbības programmu, kurā izklāstīti kriptoaktīvu pakalpojumu veidi, tostarp norādīts, kur un kā šie pakalpojumi tiks piedāvāti;

2) informāciju par prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 67. pantu;

3) pieteikuma iesniedzēja pārvaldības kārtības aprakstu; ja iesniedzējs ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī regulētas institūcijas meitasuzņēmums – grupas pārvaldības aprakstu (ja attiecināms);

4) informāciju par vadības struktūras locekļiem, to reputācijas izvērtējumu, zināšanām, prasmēm un pieredzi (CV, izglītību apliecinošos dokumentus, Sodu reģistra izziņu);

5) informāciju par akcionāriem (dalībniekiem), kuriem ir būtiska (tieša vai netieša) līdzdalība pieteikuma iesniedzējā, un šīs līdzdalības apjomu, kā arī informāciju par minēto personu reputācijas izvērtējumu (CV, Sodu reģistra izziņu); komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu;

6) iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas mehānisma, rīcībpolitikas un procedūru aprakstu (kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu), kā mērķis ir identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus;

7) procedūras, instrukcijas, kārtības, pasākumu aprakstu un citus dokumentus, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu;

8) komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plānu un aprakstu, tostarp efektīvus ārkārtas situācijām paredzētus plānus un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras aprakstu;

9) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu un drošības pasākumu tehnisko dokumentāciju un tās aprakstu, tostarp procedūru un politiku; detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu aprakstu;

10) to pasākumu aprakstu un procedūru, kuri veikti, lai nodrošinātu klienta kriptoaktīvu un naudas līdzekļu šķirtu turēšanu (nošķiršanu) no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja aktīviem vai naudas;

11) sūdzību izskatīšanas procedūras aprakstu;

12) statūtus, ja tie nav pieejami publiskajos reģistros;

13) politiku un procedūru par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās (ja attiecināms);

14) ja plānots sniegt kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas klientu vārdā pakalpojumu – rezerves aktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas kārtības aprakstu;

15) ja plānots uzturēt kriptoaktīvu tirdzniecības platformu – tirdzniecības platformas darbības noteikumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanas procedūru un sistēmas aprakstu;

16) ja plānots apmainīt kriptoaktīvus pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem – nediskriminējošas tirdzniecības politikas, kas reglamentē attiecības ar klientiem, aprakstu, kā arī metodikas, ar ko tiek noteikta to kriptoaktīvu cena, kurus pieteikuma iesniedzējs piedāvā apmainīt pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, aprakstu;

17) ja plānots izpildīt kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā – rīkojumu izpildes kārtības aprakstu;

18) ja plānots sniegt konsultācijas par kriptoaktīviem vai veikt kriptoaktīvu portfeļu pārvaldību – informāciju par fizisko personu, kuras pieteikuma iesniedzēja vārdā sniedz konsultācijas vai pārvalda portfeļus, zināšanām un kompetencei, lai pildītu savus pienākumus;

19) ja plānots sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumus klientu vārdā – informāciju par veidu, kādā šādi pārvešanas pakalpojumi tiks sniegti;

20) informāciju par kriptoaktīva veidu, uz kuru attieksies kriptoaktīvu pakalpojums.

Izmaksas

2500 eiro par darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

25 darbdienas pieteikuma pilnīguma pārbaudei;

40 darbdienas no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu.

Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, konsultējoties ar Latvijas Bankas norīkoto projektu vadītāju.
 • Pēc iespējas ātrākā termiņā sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem, kā arī norīko kontaktpersonu efektīvākai saziņai.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja pieteikumā tiek konstatēti trūkumi.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtajiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas ātrākā termiņā sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī pieteikuma iesniedzēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Noformē Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmas lietotājus turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē pieteikuma iesniedzēju par pieņemto lēmumu.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā izvieto informāciju savā tīmekļvietnē un sniedz informāciju Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

Kas jāņem vērā

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Regulas Nr. 2023/1114 prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par būtiskiem incidentiem pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas norīkoto kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Norīko uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību tiesību aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Kas jāņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas norīkoto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, t. sk. amatpersonu vai dalībnieku maiņas gadījumā.

Izmaksas

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kurš saņēmis atļauju sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 63. pantu, maksā Latvijas Bankai līdz 0.6 % (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu, bet ne mazāk kā 3000 euro gadā.

Latvijas Banka ik gadu nosaka tās uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Banka piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Latvijas Bankas speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai darbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67022300.

Noderīga informācija