Publicēts: 28.06.2024.

Kā esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem iegūt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju?

NB! Vēršam uzmanību, ka Regulas Nr. 2023/1114 prasības par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju izsniegšanu tiks piemērotas no 30.12.2024.

Finanšu tirgus dalībnieki, kuri jau ir saņēmuši Latvijas Bankas izdotu licenci vai atļauju finanšu pakalpojumu sniegšanai, atbilstoši Regulas Nr. 2023/1114 darbības tvērumam ir tiesīgi saņemt atļauju sniegt noteiktu veidu pakalpojumus:

  • kredītiestāde – kriptoaktīvu pakalpojumus, aktīviem piesaistītu žetonu emisijas un e-naudas žetonu emisijas pakalpojumus;
  • centrālais vērtspapīru depozitārijs – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 17. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • ieguldījumu brokeru sabiedrība – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24. un 25. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • regulētā tirgus organizētājs – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 18. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • elektroniskās naudas iestāde – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 17. un 26. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu un e-naudas žetonu emisijas pakalpojumu;
  • ieguldījumu pārvaldes sabiedrība – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 24. un 25. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 23., 24. un 25. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu.

Minētajiem finanšu tirgus dalībniekiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai būs nepieciešama atļauja, kuru Latvijas Banka izsniegs saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 60. pantu. Darbības atļaujas saņemšanas process ir līdzvērtīgs procesam, kādā esošie finanšu tirgus dalībnieki piesaka papildu pakalpojumus jau saņemtas darbības atļaujas vai licences ietvaros.

Regulas Nr. 2023/1114 darbība neattiecas uz noteiktiem gadījumiem, piemēram, situāciju, kad kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, t. i., nav neviena starpnieka, un atsevišķiem kriptoaktīviem, t. sk. NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmumu sarakstu lūdzam skatīt Regulas Nr. 2023/1114 2. pantā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Finanšu tirgus dalībnieks iesniedz pieteikumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši regulatīvo tehnisko standartu (RTS) prasībām (RTS projektu versijas), un tam pievieno pieteikumā noteikto informāciju un dokumentus, t. sk.:

1) darbības programmu, kurā izklāstīti kriptoaktīvu pakalpojumu veidi, tostarp norādīts, kur un kā šie pakalpojumi tiks piedāvāti;

2) iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas mehānisma, rīcībpolitikas un procedūru aprakstu (kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu), kā mērķis ir identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus;

3) procedūras, instrukcijas, kārtības, pasākumu aprakstu un citus dokumentus, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu;

4) komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plānu un aprakstu, tostarp efektīvus ārkārtas situācijām paredzētus plānus un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras aprakstu;

5) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu un drošības pasākumu tehnisko dokumentāciju un tās aprakstu, tostarp procedūru un politiku; detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu aprakstu;

6) to pasākumu aprakstu un procedūru, kuri veikti, lai nodrošinātu klienta kriptoaktīvu un naudas līdzekļu šķirtu turēšanu (nošķiršanu) no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja aktīviem vai naudas;

7) ja plānots sniegt kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas klientu vārdā pakalpojumu – aktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas kārtības aprakstu;

8) ja plānots uzturēt kriptoaktīvu tirdzniecības platformu – tirdzniecības platformas darbības noteikumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanas procedūru un sistēmas aprakstu;

9) ja plānots apmainīt kriptoaktīvus pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem – nediskriminējošas tirdzniecības politikas, kas reglamentē attiecības ar klientiem, aprakstu, kā arī metodikas, ar ko tiek noteikta to kriptoaktīvu cena, kurus pieteikuma iesniedzējs piedāvā apmainīt pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, aprakstu;

10) ja plānots izpildīt kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā – rīkojumu izpildes kārtības aprakstu;

11) ja plānots sniegt konsultācijas par kriptoaktīviem vai veikt kriptoaktīvu portfeļu pārvaldību – informāciju par fizisko personu, kuras pieteikuma iesniedzēja vārdā sniedz konsultācijas vai pārvalda portfeļus, zināšanām un kompetenci, lai pildītu savus pienākumus;

12) aprakstu par to, vai kriptoaktīvu pakalpojums attiecas uz aktīviem piesaistītiem žetoniem, e-naudas žetoniem vai citiem kriptoaktīviem;

13) ja plānots sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumus klientu vārdā – informāciju par veidu, kādā šādi pārvešanas pakalpojumi tiks sniegti.

Uz esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem neattiecas Regulas Nr. 2023/1114 62., 63., 64., 67., 83. un 84. pants.

Esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem nav jāiesniedz informācija, ko tie iepriekš jau iesnieguši Latvijas Bankai. Iesniedzot pieteikumu, finanšu tirgus dalībnieks skaidri norāda, ka attiecīgā iepriekš iesniegtā informācija joprojām ir aktuāla.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

  • vismaz 40 darbdienas pirms iepriekš minēto pakalpojumu pirmreizējas sniegšanas finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu un tam pievienojamo informāciju;
  • 20 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Latvijas Banka izvērtē, vai ir sniegta visa prasītā informācija. Ja tiek secināts, ka pieteikums nav pilnīgs, Latvijas Banka informē iesniedzēju un nosaka termiņu, līdz kuram ir jāsniedz trūkstošā informācija.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu.

Izmaksas

Finanšu tirgus dalībnieks (izņemot kredītiestādi, ieguldījumu brokeru sabiedrību, centrālo vērtspapīru depozitāriju un regulētā tirgus organizētāju), kura darbību uzrauga Latvijas Banka un kurš saņēmis atļauju sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 60. pantu, maksā Latvijas Bankai līdz 0.6 % (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu.

Latvijas Banka ik gadu nosaka tās uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

Noderīga informācija