Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 03.03.2023.

Kredītiestāžu likums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi par valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi nosaka bankām pienākumu ieviest stingrus pārvaldības pasākumus, tostarp prasības par visu to personu atbilstību un piemērotību, kuras vada banku.

Latvijas Banka novērtē bankas amatpersonu, kas noteiktas Kredītiestāžu likuma 24. panta pirmajā daļā un 26. panta pirmajā daļā atbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām.

Šajā procesā tiek vērtēta personas: 

1) reputācija; 

2) zināšanas, prasmes un pieredze;

3) spēja rīkoties atbilstoši kredītiestādes korporatīvajām vērtībām un profesionālās rīcības un ētikas standartiem, tai skaitā spēja rīkoties neatkarīgi;

4) spēja veltīt pietiekami daudz laika savu amata pienākumu izpildei;

5) kolektīvā piemērotība.

Iesniedzamie dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai ir noteikti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību amatpersonu piemērotības novērtēšanai" 3. punktā.

Iepriekšminētie normatīvie akti ir pieejami Latvijas Bankas tīmekļvietnē Tiesību aktu sadaļā.

Nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu amatpersonu piemērotības izvērtēšanu veic Eiropas Centrālā banka (ECB) sadarbībā ar Latvijas Banku.

Uzraudzības politika, procesi un prakse, ko ECB izmanto, veicot atbilstības un piemērotības novērtējumu, ir noteikta ECB Norādījumos par atbilstības un piemērotības novērtējumu. Ar ECB Norādījumiem par atbilstības un piemērotības novērtējumu var iepazīties ECB tīmekļvietnē.

No 2021. gada janvāra nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos noteiktos dokumentus iesniedz elektroniski, izmantojot ECB izveidoto Informācijas pārvaldības sistēmas portālu (IMAS portālu) www.bankingsupervision.europa.eu

Plašāk lasiet Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā par IMAS portālu.