Publicēts: 03.11.2021. Aktualizēts: 04.11.2021.

Latvijas Bankas un FKTK logo

Saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 2021. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP26), kas pašlaik norisinās Glāzgovā, Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apņemas savās atbildības jomās sniegt ieguldījumu izlēmīgā politikas rīcībā, lai īstenotu Parīzes nolīgumu un mazinātu klimata pārmaiņu sekas.

Latvijas Bankas misija ir tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības veicināšana. Būdama Eirosistēmas dalībniece un Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (Network for Greening the Financial System (NGFS)) dalībniece, tā ir paudusi apņemšanos veicināt ilgtspējību, īstenojot Eirosistēmas un NGFS kopīgos mērķus.

FKTK misija ir finanšu un kapitāla tirgu stabilitātes un attīstības veicināšana. Tādēļ FKTK 2021. gadā apstiprināja savu Ilgtspējas stratēģiju un kā vienu no stratēģiskajiem virzieniem noteica ilgtspējīgas finanses.

ECB Padome 2021. gada 8. jūlijā pieņēma lēmumu par rīcības plānu ar vērienīgu ceļvedi klimata pārmaiņu apsvērumu turpmākai iekļaušanai savā politikas regulējumā. Šodien NGFS publicēja deklarāciju, lai paātrinātu centrālo banku un uzraudzības iestāžu kopīgos globālos centienus veidot finanšu sistēmu videi draudzīgāku un pārvaldīt ar klimatu saistītos riskus. Latvijas Bankas apņemšanās papildina NGFS deklarāciju.

Saskaņā ar Eirosistēmas paziņojumu un Latvijas Bankas 2021. gada 4. februāra paziņojumu Latvijas Banka līdz 2023. gada 1. ceturksnim sāks ar klimatu saistītas finanšu informācijas atklāšanu par tiem aktīvu portfeļiem, kuri nav saistīti ar monetāro politiku. Sākotnējo ietvaru veidos ar klimatu saistītas finanšu informācijas atklāšanas darba grupas (TCFD) ieteikumi. Lai gan Eirosistēmas lēmums attiecas uz eiro denominētiem ieguldījumiem, Latvijas Banka ir nolēmusi paplašināt šo loku un publiskot informāciju par visiem saviem finanšu ieguldījumiem.

Latvijas Bankas galvenie finanšu ieguldījumu mērķi ir kapitāla saglabāšana, likviditāte un ieguldījumu atdeve, vienlaikus, ilgtspējas iekļaušana kļūst arvien svarīgāka. Papildus darbam ar klimatu saistītas finanšu informācijas atklāšanā Latvijas Banka pašlaik izstrādā pārmaiņas savā kapitāla vērtspapīru portfelī. Galvenie ar šo portfeli saistītie mērķi ir oglekļa emisiju neitralitāte vēlākais līdz 2050. gadam un portfeļa saskaņošana ar Parīzes nolīguma noteikumiem.

Turklāt Latvijas Banka izstrādās jaunus modeļus un veiks empīrisku analīzi, lai novērotu klimata pārmaiņu un to seku mazināšanas politikas ietekmi uz tautsaimniecību, finanšu sistēmu un monetārās politikas transmisiju uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem ar finanšu tirgu un banku sistēmas starpniecību. Pētniecībā Latvijas Banka pievērsīsies arī ar klimata pārmaiņām saistītajiem sociālajiem aspektiem un iesaistīsies politikas debatēs, lai veicinātu raitu pāreju uz klimata mērķu sasniegšanu.

Latvijas Banka apņemas turpināt un attīstīt savu klimata scenāriju izmantošanu, pamatojoties uz NGFS scenārijiem, lai labāk noteiktu Latvijas finanšu sektora pakļautību fiziskajiem un pārejas posma riskiem.

Savukārt FKTK turpinās izvērtēt, vai finanšu sektora dalībnieku risku pārvaldības un informācijas atklāšanas prakse atbilst uzraudzības gaidām un vai tiek īstenoti turpmāki pasākumi. FKTK turpinās izstrādāt uzraudzības metodoloģiju un visas ar to saistītās uzraudzības prasības.

Latvijas Banka un FKTK turpinās noteikt un novērot ar klimatu saistītās ievainojamības un riskus, kuriem pakļauta tautsaimniecība un finanšu sistēma, izmantojot atbilstošas pārskatu sniegšanas sistēmas. Šis darbs turpināsies arī pēc abu institūciju integrācijas 2023. gada 1. janvārī.

 

Citi jaunumi

06.06.2023.

Latvijas Banka sagatavojusi finanšu tirgus dalībniekiem kontrolsarakstu IT un drošības pārvaldības pašvērtējuma veikšanai

Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem novērtēt savus...
05.06.2023.

Infografika: Apdrošināšanas izplatīšana Latvijā 2022. gadā

2022. gadā Latvijā strādāja sešas apdrošināšanas sabiedrības...
31.05.2023.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA"

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 9. un 10. jūnijā...
29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...