Publicēts: 22.11.2021.

Latvijas Bankas padome apstiprināja Ilgtspējības stratēģiju, kurā iezīmēti galvenie plānotie Latvijas Bankas darbības virzieni ilgtspējības jomā. Tie ir:

  • ilgtspējīga monetārā politika;
  • stabila un ilgtspējīga finanšu sistēma;
  • Informācijas vākšana un apstrāde;
  • ilgtspējīga naudas aprite;
  • ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšana
  • sociālās atbildības politika un analītiskais darbs;
  • ilgtspējīga institūcija.

Ilgtspējīgas monetārās politikas sadaļā pausta apņemšanās aktīvi līdzdarboties eiro zonas monetārās politikas stratēģijā iezīmēto klimata mērķu īstenošanā, t.sk. monetārās politikas operācijās. Latvijas Banka iestājas par ilgtspējības mērķu plašāku iekļaušanu monetārajā politikā.

Stabilas un ilgtspējīgas finanšu sistēmas sadaļā paredzēta ilgtspējības risku – gan fizisko, gan pārejas posma risku – analīze finanšu stabilitātes risku uzraudzības un novērtēšanas ietvarā, t.sk. attīstot finanšu sektora stresa testu veikšanas metodoloģiju, iekļaujot tajos klimata pārmaiņu ietekmes scenārijus. Ilgtspējības risku mazināšanas apsvērumi tiks iekļauti makrouzraudzības politikas īstenošanā. Iecerēts sadarboties ar finanšu nozari un atbildīgajām iestādēm ilgtspējīgas investīciju vides veicināšanai, t.sk. vairojot ilgtspējīgu ieguldījumu atpazīstamību un atšķiršanu no zaļmaldinošiem ieguldījumiem.

Attiecībā uz informācijas vākšanu un apstrādi iecerēts pilnveidot ilgtspējības aspektu analīzei un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos ekonomiskos un finanšu datus, kā arī veicināt to pieejamību un saskaņotību Latvijā un starptautiski. Plānots pilnveidot Latvijas Bankas sniegto statistiku, t.sk. papildināt Kredītu reģistrā esošās ziņas par izsniegtajiem kredītiem.

Ilgtspējīgas naudas aprites sadaļā plānoti pasākumi skaidrās naudas ražošanas, apstrādes un aprites jomā, mazinot ekoloģisko pēdu, nododot pārstrādei monētu metālu, ierobežojot apgrozības monētu ražošanas apjomu un veicot apgrozības monētu maiņas darījumus ar citām eiro zonas valstīm, kā arī sadedzinot skaidrās naudas apstrādes procesā radušos atkritumus augstas efektivitātes koģenerācijas krāsnīs. Plānots izvērtēt iespējas vēl efektīvāk un klimatneitrālāk izmantot naudas apstrādes procesa atkritumus. Bezskaidrās naudas jomā iecerēts veidot un uzturēt iekļaujošas un energoefektīvas maksājumu sistēmas.

Ilgtspējīgu investīciju sadaļā plānoti pasākumi ilgtspējības mērķu integrēšanai Latvijas Bankas ārējo rezervju un pārējo finanšu aktīvu pārvaldīšanas politikā. Tostarp tiek gatavotas pārmaiņas Latvijas Bankas pārvaldītā kapitāla vērtspapīru portfelī, lai veicinātu oglekļa emisiju neitralitāti vēlākais līdz 2050. gadam un piemērotu to Parīzes nolīguma noteikumiem. Attiecīgās pārmaiņas plānots īstenot jau 2022. gadā.

Attiecībā uz sociālās atbildības politiku un analītisko darbu pausta apņemšanās ar Latvijas Bankas analīzi veicināt apzinātu lēmumu pieņemšanu valstī, veidot aktīvu dialogu ar finanšu nozari, nodrošinot vienotu izpratni un nozares ilgtspējīgu transformāciju, sabiedrības finanšu pratību, sekmē skolotāju, skolēnu, studentu, kā arī ikviena interesenta prasmes un zināšanas par ilgtspējības nozīmi.

Veidojot Latvijas Banku kā ilgtspējīgu institūciju, plānots integrēt ilgtspējības mērķus dažādās bankas darbības jomās, uzlabot darbinieku zināšanas par ilgtspējīgu attīstību un veicināt darbinieku "zaļos" paradumus. Latvijas Banka savā darbībā ievēro vides aizsardzības standartus un iespēju robežās veicina aprites ekonomikas prakses. Pilnīga dokumentu aprites digitalizācija, atkritumu šķirošana, saules baterijas un automatizēti vadīta elektroiekārtu darbināšana ir samazinājušas Latvijas Bankas ekoloģisko pēdu.

Latvijas Banka savā darbībā tiecas pēc ilgtermiņa sabiedriskā labuma un vēlas sniegt iespējami lielu devumu ilgtspējības sasniegšanā. Centrālo banku īpašā loma ir, izmantojot to neatkarību un kompetenci, veidot ilgtermiņa lēmumu pieņemšanas kultūru gan publiskajā sektorā, gan sabiedrībā kopumā neatkarīgi no ekonomikas un politikas cikliem.

Latvijas Banka savā darbībā un analīzē ievēro starptautisko ietvaru, kas dinamiski attīstās, t.sk. Eirosistēmas politiku un Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķus, klimata pārmaiņu mērķus (pašlaik – Parīzes nolīgums) un ANO definētos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus. Latvijas Banka piedalās Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (Network for Greening the Financial System) darbā, kas ir nozīmīgākā starptautiskā platforma centrālo banku un finanšu tirgu uzraugu sadarbībai finanšu sistēmu ilgtspējīgai transformācijai.

Ozols lauka vidū - ilustratīvs attēls

Citi jaunumi

27.02.2024.

Noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums

Latvijas Banka no 2024. gada 1. aprīļa uz 36 mēnešiem vēlas...
26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...