Publicēts: 29.04.2021.
  • Noslēdzies pirmais Latvijas Bankas semināru cikls skolotājiem, kurā pedagogi visā Latvijā tika iepazīstināti ar digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" izmantošanas iespējām dažādās mācību jomās;
  • Rudenī šo semināru ciklu paredzēts atsākt, vēl plašāku skolotāju loku informējot par "Manas ekonomikas" piedāvātajām iespējām pilnveidot mācību darbu;
  • Noslēdzies pamata darbs pie "Manas ekonomikas", un sociālo zinību un citu mācību priekšmetu skolotāji ir aicināti to plaši izmantot mācību procesā;
  • "Mana ekonomika" ir atbilstošs jaunās "Skola 2030" jeb kompetenču pieejai, turklāt sekmīgi izmantojams attālināto mācību formātā.

Ar semināru Valmieras novada 1.-6. klašu skolotājiem šodien noslēdzies pirmais Latvijas Bankas semināru cikls skolotājiem, kurā pedagogi visā Latvijā tika iepazīstināti ar digitālā un inovatīvā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" izmantošanas iespējām dažādās mācību jomās. Kopumā notika 12 semināri, kuros piedalījās vairāk nekā 250 skolotāji no 18 Latvijas novadiem. Rudenī šo semināru ciklu paredzēts atsākt, vēl plašāku skolotāju loku informējot par "Manas ekonomikas" piedāvātajām iespējām pilnveidot mācību darbu.

Pabeigts pamata darbs pie digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" materiālu izstrādes, sniedzot piekļuvi vairāk nekā 500 shēmām un grafiskajiem attēliem un vairāk nekā 450 darba lapām. "Mana ekonomika" ir tapusi pieredzes bagātu skolotāju, vadošo izglītības ekspertu un Latvijas Bankas ekonomistu kopdarbā, un tā atvēršana notika 2020. gada rudenī.

Šo mācību līdzekli var izmantot ikvienā Latvijas skolā, dodot iespēju skolēniem pilnīgāk un mūsdienīgāk apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartos sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. "Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociālajiem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, nodrošinot iespēju lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī. "Mana ekonomika" ļauj ne vien apgūt ekonomikas teoriju, bet arī sniedz ieskatu, kā tā darbojas reālās dzīves situācijās, un palīdz nostiprināt zināšanas ar uzdevumu palīdzību.

Ņemot vērā, ka jaunā "Skola 2030" jeb kompetenču pieeja māca skatīt pasauli tās veselumā un skolās nozīmīgāka kļūst starpdisciplināra pieeja, šis materiāls palīdzēs ekonomikas tēmas integrēt arī citu mācību priekšmetu mācīšanā.

Šeit pāris skolotāju atziņas no semināriem:

"ME materiāli veiksmīgi izmantojami arī attālinātajā mācību procesā."

"Guvu lieliskas idejas darbam sociālajās zinībās un ne tikai."

"Mācību līdzeklim redzu plašu pielietojumu gan kā matemātikas skolotāja, gan kā skolas administrācijas pārstāvis."

Kopumā "Manā ekonomikā" izstrādātas 9 tēmas 1.-6. klašu grupā un 11 tēmas 7.-12. klašu grupā. Digitālais mācību līdzeklis ietver ļoti apjomīgu saturisko, ilustratīvo un didaktisko materiālu klāstu. Tas pieejams vietnē naudasskola.lv.

"Ceram, ka "Mana ekonomika" būtiski atvieglos un uzlabos sociālo zinību, ekonomikas un arī citu mācību priekšmetu skolotāju darbu no 1. līdz 12. klasei, skaidrojot skolēniem ekonomikas pamatprincipus. Lielais mērķis ir dot iespēju ikvienam jaunietim, ieejot dzīvē, orientēties ekonomikas pamatprincipos un pamatlikumos, kas nosaka kā cilvēka, tā sabiedrības dzīvi, kā arī palīdzēt būt prasmīgākam savu finanšu pārvaldītājam," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

"Manu ekonomiku" veidojuši Latvijas Bankas eksperti kopā ar pieredzējušiem un mūsdienīgiem ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem (Aiga Cunska, Santa Jākobsone, Līga Lagzdkalne, Solvita Lauzēja, Dana Narvaiša, Ivo Rode, Liene Šverna, Sandra Falka, Dzintra Aploka, Margita Jirgensone, Inta Jorniņa, Agnese Slišāne, Biruta Brangule, Juta Birzniece, Kārlis Krūmiņš un Mihails Siņicins). Mācību līdzekļu kopumu un tā atbilsmi izglītības standartiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā papildus izvērtējuši ekonomikas satura mācīšanas eksperti Biruta Brangule, Sandra Falka, Santa Kazāka, Mihails Siņicins un Agnese Slišāne.

"Manas ekonomikas" materiāli sadalīti divās daļās – publiski pieejamie, kas paredzēti skolēniem un pašmācībai citiem interesentiem, un skolotājiem domātie, kas pieejami slēgtajā sadaļā. Slēgtajai sadaļai skolotāji var pieslēgties platformās E-klase un MyKoob.

ME infografika 2021 APR

Uzziņai

Apzinoties ekonomikas izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku darbu ekonomikas izglītošanā. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014.–2020. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai un konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

Citi jaunumi

29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
28.04.2023.

Latvijas Banka piemēro soda naudu akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava"

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi...