Publicēts: 03.06.2024.

Pārbaudes mērķis bija pārbaudīt Iestāžu NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības IKS elementu – NILLTPF un sankciju riska novērtēšanas procesu, tai skaitā metodoloģiju, – un identificēt labās un sliktās prakses piemērus.

Pārbaude tika veikta 17 Iestādēs – visās kredītiestādēs un Latvijā reģistrētajās ES dalībvalstu kredītiestāžu filiālēs, kā arī četrās nebanku iestādēs, kurām ir būtiskākā ietekme nebanku sektorā gan no to darbības veida un lieluma, gan NILLTPF un sankciju riska viedokļa.

Pārbaudes mērķis bija pārbaudīt Iestāžu NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības IKS elementu – NILLTPF un sankciju riska novērtēšanas procesu, tai skaitā metodoloģiju, – un identificēt labās un sliktās prakses piemērus.

Kopumā Pārbaudes ietvaros secināts, ka Iestādēm ir augsta līmeņa izpratne par NILL riska identificēšanu un novērtēšanu. Pārbaudē būtiskākie trūkumi novēroti attiecībā uz PF, TF un sankciju riska identificēšanu un novērtēšanu. Ņemot vērā minēto, kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju būtisko ietekmi uz Iestādēm un finanšu un kapitāla tirgus interesēm kopumā, ir būtiski veikt pasākumus, lai pilnveidotu Iestāžu izpratni par sankciju risku, kā arī PF un TF risku.

Papildus kopumā Pārbaudē daļai Iestāžu konstatēta neatbilstība tādām normatīvā regulējuma normām, kas pietiekami skaidri nosaka pamata prasības attiecībā uz NILLTPF vai sankciju riska novērtēšanu (piemēram, risku novērtējuma aktualizēšanas regularitāte un prasības u. c.). Būtiskākie sliktās prakses piemēri un to novērtējums ietverti ziņojumā.

Ziņojums par neklātienes horizontālās pārbaudes "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riska novērtēšanas procesa, tai skaitā metodoloģijas, horizontālā pārbaude" rezultātiemPDF
Uzraudzība