Publicēts: 01.08.2022.

Lai pret Krievijas un Baltkrieviju vērsto starptautisko sankciju ietekmē neciestu personas, pret kurām sankcijas nav vērstas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 27. jūlijā Latvijas finanšu iestādēm izdevusi jaunu vispārējo saskaņojumu.

Vispārējais saskaņojums atļauj finanšu iestādēm veikt maksājumus, kas saistīti ar personas, pret kuru vērstas sankcijas, pamatvajadzību vai pamata saimnieciskās darbības izdevumu nodrošināšanu. Vispārējais saskaņojums nenozīmē, ka šie maksājumi tiks veikti bez izvērtējuma. Tomēr situācijās, kad maksājums var tikt veikts, tas lieki netiks aizkavēts, atļauju izsniedzot katram atsevišķi.

27. jūlijā izdotais vispārējais saskaņojums precizē pamatvajadzību uzskaitījums, lai izslēgtu šaubas par atļautajiem maksājumiem kā elektroenerģija, sadales pakalpojumi, pensiju maksājumi, zemes noma, tostarp papildināts uzskaitījums ar elektronisko sakaru pakalpojumiem. 27. jūlijā izdotais vispārējais saskaņojums atļauj izmaksāt atlīdzību juridisko personu amatpersonām un atļauj iekasēt komisijas maksas par kontu turēšanu un apkalpošanu.

Vispārējo saskaņojumu FKTK izdevusi, ievērojot FKTK 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 126 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" 21. punktā noteikto, ka FKTK var izdot vispārējo saskaņojumu noteikumu Nr.126 19. punktā noteikto izņēmumu piemērošanai.

Fizisko personu pamatvajadzības

Izsniedzot šo vispārējo saskaņojumu, FKTK atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu darījumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu pakalpojumu, kurā ir iesaistīta fiziska persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) vai NATO dalībvalsts sankciju regulējumu un kura ir saistīta ar ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsti, kas nepieciešami šādām fiziskās personas un viņas apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzībām:

 • pārtika;
 • mājokļa īre;
 • hipotekārā kredīta un kredīta procentu maksājumi;
 • medikamenti un ārstniecības pakalpojumi;
 • nodokļi un valsts nodevas;
 • apdrošināšana obligātajos apdrošināšanas veidos;
 • komunālie maksājumi (tostarp pārmaksu atmaksāšanas darījumi, elektroenerģijas, dabasgāzes, to sadales, pārvades un abonēšanas pakalpojumi vai saistītie pakalpojumi un ar īpašuma pārvaldīšanu saistītie pakalpojumi);
 • uzturlīdzekļi bērna vajadzību nodrošināšanai;
 • darba algu izmaksa;
 • valsts sociālo pabalstu, vecuma un citu pensiju un tiem pielīdzināmu maksājumu saņemšana;
 • elektronisko sakaru pakalpojumu apmaksa (tostarp ar to saņemšanu saistītu un ar pamatvajadzībām samērīgu pakalpojumu, kas nenodod personas īpašumā jaunus resursus, apmaksa).

Juridisko personu pamata saimnieciskās darbības izdevumi

Ar vispārējo saskaņojumu FKTK atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu pakalpojumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu pakalpojumu, kurā ir iesaistīta juridiska persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar ES vai NATO dalībvalsts sankciju regulējumu pret Krieviju un Baltkrieviju un kura ir saistīta ar ES vai EEZ dalībvalsti, un finanšu pakalpojumu saņemšana ir pamatoti nepieciešama šādas juridiskās personas turpinājumā norādīto pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanai tiktāl, cik tie ir stingri nepieciešami, lai juridiskā persona varētu turpināt pastāvēt:

 • nodokļi;
 • obligātās valsts nodevas;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • darbinieku, kuri ir Latvijas vai citas ES dalībvalsts rezidenti, darba samaksa un citi no darba tiesiskajām attiecībām izrietoši obligātie maksājumi (slimības pabalsts, atvaļinājuma kompensācija, atlaišanas pabalsts u.c.) pie nosacījuma, ka vienam darbiniekam mēnesī izmaksājamie (aprēķinātie) no darba tiesiskajām attiecībām izrietošie maksājumi nepārsniedz 5000 eiro bruto;
 • atlīdzība juridisko personu amatpersonām – ES dalībvalsts rezidentiem, kuras nav nodarbinātas uz darba līguma pamata, bet kurām saskaņā ar Komerclikumu noteikta atlīdzība par amata pienākumu pildīšanu, un atlīdzības izmaksai piemērojamo nodokļu maksājumi, pie nosacījuma, ka vienai amatpersonai mēnesī izmaksājamā (aprēķinātā) atlīdzība nepārsniedz 5000 eiro bruto un atlīdzības apmērs atbilst vai būtiski nepārsniedz atlīdzības apmēru, kādu attiecīgā amatpersona saņēma, pirms pret juridisko personu tika noteikti finanšu ierobežojumi, pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ar piemērojamo ES un NATO dalībvalstu sankciju regulējumu;
 • izdevumi, kas nepieciešami gada pārskata, grāmatvedības, nodokļu atskaišu sagatavošanai, pie nosacījuma, ja izdevumu summa atbilst vai būtiski nepārsniedz izdevumu summu, kādu attiecīgā juridiskā persona maksāja par minētajiem pakalpojumiem, pirms pret to tika noteikti finanšu ierobežojumi, un pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ar piemērojamo ES un NATO dalībvalstu sankciju regulējumu;
 • maksājumi par obligātajiem apdrošināšanas veidiem, pie nosacījuma, ka šādu izdevumu summa atbilst vai būtiski nepārsniedz izdevumu summu, kādu attiecīgā juridiskā persona maksāja par minētajiem pakalpojumiem, pirms pret to tika noteikti finanšu ierobežojumi, un pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ar piemērojamo ES un NATO dalībvalstu sankciju regulējumu;
 • izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (tostarp pārmaksu atmaksāšanas darījumiem, elektroenerģijas, dabasgāzes, to sadales, pārvades un abonēšanas pakalpojumiem vai saistītiem pakalpojumiem un ar īpašuma pārvaldīšanu saistītiem pakalpojumiem);
 • izdevumi par piemērotajām sankcijām atbilstošu telpu un zemes nomu, ar nosacījumu, ka šādu izdevumu summa atbilst vai būtiski nepārsniedz izdevumu summu, kādu attiecīgā juridiskā persona maksāja par minētajiem pakalpojumiem, pirms pret to tika noteikti finanšu ierobežojumi, un pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ar pamērojamo ES un NATO dalībvalstu sankciju regulējumu;
 • izdevumi par elektronisko sakaru pakalpojumiem (tostarp ar to saņemšanu saistītu un ar pamatvajadzībām samērīgu pakalpojumu, kas nenodod personas īpašumā jaunus resursus, apmaksai).

Maksājumi par kredītsaistībām

FKTK atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši pieteikumu finanšu pakalpojumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu pakalpojumu, kurā iesaistīta fiziska vai juridiska persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar ES vai NATO dalībvalsts sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju un kura ir saistīta ar ES vai EEZ dalībvalsti, un finanšu pakalpojumu saņemšana ir pamatoti nepieciešama maksājumiem par kredītsaistībām, ko fiziska vai juridiska persona, pret kuru noteikti finanšu ierobežojumi, uzņēmusies, pirms tika pakļauta sankcijām. Nosacījums – līdzekļu nodošana maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ar ES un NATO dalībvalstu sankciju regulējumu.

Komisijas maksu ieturēšana par finanšu pakalpojumiem

FKTK atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas ieturēt komisijas maksu, tai skaitā iepriekš aprēķināto, bet neieturēto komisijas maksu, no klienta, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar ES un NATO dalībvalstu sankciju regulējumu, šādā apmērā:

 • parastā komisijas maksa – standarta komisijas maksa par vienkāršu visu personas kontu apkalpošanu, darījumiem kontos un ar klienta apkalpošanu saistītiem pakalpojumiem, ko iestāde ietur saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar klientu un kas tika piemērota arī pirms finanšu ierobežojumu noteikšanas attiecīgajam klientam;
 • papildu komisijas maksa – komisijas maksa, kuras noteikšana un piemērošana ir tieši pamatota ar pret klientu noteikto finanšu ierobežojumu regulējuma ievērošanu un iestādes cenrādi, piemēram, pamatotu ar nepieciešamību veikt papildu klienta izpētes pasākumus, veikt pastiprinātu darījumu uzraudzību vai citas noteiktas darbības, kas nepieciešamas saskaņā ar iestādē vai normatīvajos aktos noteikto sankciju regulējuma ievērošanas kārtību.

Vienlaikus FKTK sagaida, ka pirms katra darījuma izpildes finanšu iestāde veiks papildu pārbaudes, lai izvērtētu, vai sniedzamais pakalpojums atbilst vispārējā saskaņojumā un noteikumos Nr. 126 noteiktajiem izņēmumiem un darījumā nav saskatāmas sankciju apiešanas vai aizdomīga darījuma pazīmes. Darījumu, kas neatbilst vispārējā saskaņojumā uzskaitītajiem mērķiem, bet finanšu iestādes ieskatā atbilst noteikumu Nr. 126 19. punktā vai piemērojamā ES tiesību aktā noteiktajiem izņēmumiem, izpildei nepieciešams saņemt atsevišķu FKTK atļauju. Vēršoties FKTK, lai saņemtu atļauju, finanšu iestādei jāiesniedz izvērtējums, ka sniedzamais pakalpojums atbilst noteikumu Nr. 126 19. punktā noteiktajiem izņēmumiem un, ja atbilstoši, attiecīgajam ES tiesību aktā noteiktajam izņēmumam. Līdz ar jaunā vispārējā saskaņojuma izdošanu tiek atcelts iepriekšējais, šā gada 11. martā izdotais vispārējais saskaņojums.