Publicēts: 11.12.2022. Aktualizēts: 12.07.2024.

Pretcikliskās kapitāla rezerves (countercyclical capital buffer; turpmāk – CCyB) mērķis ir stiprināt kredītiestāžu kapitalizāciju finanšu cikla neitrālajā un augšupejas fāzēs, lai krīzes apstākļos kredītiestādēm būtu pietiekami laba spēja absorbēt zaudējumus. CCyB normas samazināšana vai atcelšana tad, kad riski īstenojas, palīdz kredītiestādēm turpināt piedāvāt finansējumu tautsaimniecību, tādējādi samazinot krīžu ilgumu un ietekmi uz tautsaimniecību.

CCyB norma tiek izteikta kā procentuālā daļa no kopējās ar Latvijas rezidentiem noslēgto riska darījumu vērtības 0.0 % – 2.5 % apmērā (pamatotos gadījumos iespējams noteikt arī paaugstinātu CCyB normu virs 2.5 % ). CCyB prasība jāpilda ar pirmā līmeņa pamata kapitālu.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu Latvijas Banka reizi ceturksnī novērtē ciklisko sistēmisko risku un, ja nepieciešams, nosaka vai koriģē noteikto CCyB normu.

18.12.2023 Latvijas Banka lēma uzsākt īstenot pozitīvas neitrālas CCyB piemērošanas pieeju. Saskaņā ar šo pieeju CCyB norma tiek uzturēta noteiktā bāzes līmenī, kas ir augstāks par nulli, jau standarta risku apstākļos jeb finanšu cikla neitrālajā fāzē, kad cikliskais sistēmiskais risks nav ne paaugstināts, ne arī būtiski zems. Latvijas Banka par piemērotu CCyB normas bāzes līmeni ir atzinusi 1 %.

Spēkā esošā CCyB norma darījumiem ar Latvijas rezidentiem

Lēmuma datums CCyB norma Spēkā no
27.04.2021. lēmums 0 % 01.05.2022.
18.12.2023. lēmums 1 % 18.12.2024. (0.5 % apmērā pārejas periodā)
18.06.2025. (1 % apmērā)

Novērtējums par ciklisko sistēmisko risku un CCyB normas atbilstību tiek veikts un publicēts katra kalendārā ceturkšņa pēdējā mēnesī, lai tajā varētu iekļaut datus par iepriekšējā kalendārā ceturkšņa IKP un uz to bāzētos rādītājus.

Kopš 19.05.2021, kad saskaņā ar grozīto Kapitāla prasību direktīvu (CRD) stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kas maina kārtību, kādā tiek noteikta CCyB norma, lēmums par CCyB normu tiek pieņemts tikai tad, ja CCyB norma tiek mainīta. Ja tā netiek mainīta, tiek publicēts attiecīgā ceturkšņa novērtējums par ciklisko sistēmisko risku un piemērojamās CCyB normas atbilstību.

Pēdējais lēmums par CCyB normu 1 % apmērā (spēkā no 18.06.2025 un pārejas perioda CCyB normu 0.5 % apmērā (spēkā no 18.12.2024)) tika pieņemts 18.12.2023, Latvijas Bankai uzsākot īstenot pozitīvas neitrālas CCyB pieeju.

Kredītiestāžu likums (35.4 – 35.pants)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 25. augusta normatīvie noteikumi Nr. 137 “Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi”

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (CRD) (130., 135.-140. un 160. pants).

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2014. gada 18. jūnija ieteikums par norādījumiem pretciklisko kapitāla rezervju normas noteikšanai (ESRK/2014/1).

Eiropas Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 1152/2014 (2014. gada 4. jūnijs) ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju aprēķināšanai.

Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/637 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1423/2013, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/200 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295.