Publicēts: 12.12.2022. Aktualizēts: 10.01.2024.

Uz aizņēmējiem vērsto makrouzraudzības pasākumu (borrower based measures) mērķis ir mazināt varbūtību, ka aizņēmējs uzņemas pārmērīgu kredīta nastu un nespēj segt kredīta maksājumus, kā arī mazināt aizdevēja zaudējumus gadījumā, ja aizņēmējs tomēr kļūst maksātnespējīgs.

Uz aizņēmējiem vērstie pasākumi:

  • ietekmē kreditēšanas standartus un potenciālo aizņēmēju loku, tādējādi veicinot atbildīgu kreditēšanu un aizņemšanos visa finanšu cikla laikā;
  • palielina aizņēmēja un aizdevēja noturību pret ekonomiskajiem satricinājumiem;
  • sniedz ilgtermiņa ieguvumus finanšu stabilitātei – ierobežo nelīdzsvarotību veidošanos un krīzes varbūtību, uzlabo kredītportfeļa kvalitāti, krīzes gadījumā mazina zaudējumus un negatīvo ietekmi uz patēriņu un tautsaimniecību.

Latvijā noteikti vairāki uz aizņēmējiem vērstie pasākumi:

Pasākums Līmenis Spēkā stāšanās datums un normatīvais akts Tvērums

Kredīta un tā nodrošinājuma attiecība (loan-to-value, LTV)

90% visiem patērētāju kredītiem, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku

12.06.2007

(grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā pieņemti 17.05.2007)

Visi jaunie patērētāju kredīti, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.
Visi patērētāju kreditētāji.

95% kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku un valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

25.09.2014

(grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā pieņemti 18.09.2014)

Visi jaunie patērētāju kredīti, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku un valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". 
Visi patērētāju kreditētāji.

70% kredītiem mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt (buy-to-let) vai citādi gūt ienākumus no nekustamā īpašuma

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

01.06.2020
(grozījumi** Latvijas Bankas Kredītriska pārvaldīšanas noteikumos pieņemti 18.12.2023 un stājas spēkā 01.01.2024)

Jaunie kredīti patērētājiem (fiziskām personām).

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī citā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā

Parāda apkalpošanas izdevumu (kredītmaksājumu finanšu iestādēm kopējais apmērs mēnesī) un aizņēmēja neto mēneša ienākumu attiecība (debt service-to-income, DSTI)

40%

45% kredītiem, kas izsniegti energoefektīva mājokļa iegādei**

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

Kopējā parāda attiecība pret aizņēmēja neto gada ienākumiem (debt-to-income, DTI)

6 reizes
8 reizes kredītiem, kas izsniegti energoefektīva mājokļa iegādei**

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

Kredīta termiņa ierobežojumi

30 gadi hipotekārajam aizdevumam, 7 gadi patēriņa aizdevumam

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

 

Papildu informācija