Publicēts: 12.12.2022. Aktualizēts: 24.03.2023.

Uz aizņēmējiem vērsto makrouzraudzības pasākumu (borrower based measures) mērķis ir mazināt varbūtību, ka aizņēmējs uzņemas pārmērīgu kredīta nastu un nespēj segt kredīta maksājumus, kā arī mazināt aizdevēja zaudējumus gadījumā, ja aizņēmējs tomēr kļūst maksātnespējīgs.

Uz aizņēmējiem vērstie pasākumi:

  • ietekmē kreditēšanas standartus un potenciālo aizņēmēju loku, tādējādi veicinot atbildīgu kreditēšanu un aizņemšanos visa finanšu cikla laikā;
  • palielina aizņēmēja un aizdevēja noturību pret ekonomiskajiem satricinājumiem;
  • sniedz ilgtermiņa ieguvumus finanšu stabilitātei – ierobežo nelīdzsvarotību veidošanos un krīzes varbūtību, uzlabo kredītportfeļa kvalitāti, krīzes gadījumā mazina zaudējumus un negatīvo ietekmi uz patēriņu un tautsaimniecību.

Latvijā noteikti vairāki uz aizņēmējiem vērstie pasākumi:

Pasākums Līmenis Spēkā stāšanās datums un normatīvais akts Tvērums
Kredīta un tā nodrošinājuma attiecība (loan-to-value; LTV) 90%

12.06.2007.

(grozījumi likumā pieņemti 17.05.2007)
Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Visi jaunie patērētāju kredīti, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku
Visi patērētāju kreditētāji
95% kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

25.09.2014.

(grozījumi likumā pieņemti 18.09.2014)
Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Visi jaunie patērētāju kredīti, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku un valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 
Visi patērētāju kreditētāji
70% kredītiem mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt (buy-to-let) vai citādā veidā gūt ienākumus no darbības ar nekustamo īpašumu, turklāt prognozējamos ienākumus no nekustamā īpašuma ņem vērā ne vairāk kā 70% apmērā
70% kredītiem mājokļa iegādei, ja kredītņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma pārsniedz 20% no viņa kopējiem ienākumiem

01.06.2020.

(grozījumi noteikumos pieņemti 27.11.2019)
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”

Jaunie kredīti patērētājiem (fiziskām personām) Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī citā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā
Parāda apkalpošanas izdevumi (kredītmaksājumu finanšu iestādēm kopējais apmērs) mēnesī pret aizņēmēja neto mēneša ienākumiem (debt service-to-income; DSTI) 40%
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apmēra drīkst pārsniegt šo limitu)
Kopējā parāda attiecība pret aizņēmēja neto gada ienākumiem (debt-to-income; DTI) 6 reizes
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apmēra drīkst pārsniegt šo limitu)
Kredīta termiņa ierobežojums 30 gadu kredītam mājokļa iegādei,  7 gadi patēriņa kredītam
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apmēra drīkst pārsniegt šo limitu)

Papildu informācija

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”

Uz aizņēmējiem vērsto pasākumu ieviešana – būtisks papildinājums Latvijas makrouzraudzības rīku klāstā (Latvijas Bankas Finanšu stabilitātes pārskats 2020)

Solis tuvāk ilgtspējīgai patērētāju kreditēšanai

Aizņēmēju parādu nastas ierobežojumu ieviešanas apsvērumi Latvijā