Publicēts: 11.12.2022. Aktualizēts: 08.07.2024.

Latvijas Banka, tāpat kā citu ES valstu makrouzraudzības politikas īstenotāji, ne retāk kā reizi gadā identificē un atzīst sistēmiski nozīmīgās iestādes (t.s. citas sistēmiski nozīmīgās iestādes (other systemically important institutions, turpmāk tekstā – O-SII). Lai stiprinātu šo iestāžu noturību pret šokiem un mazinātu risku, ka to zaudējumu gadījumā cieš pārējā finanšu sistēma un tautsaimniecība, Latvijas Banka tām var prasīt veidot papildu (O-SII) kapitāla rezerves, kuras palīdzētu segt potenciālos zaudējumus.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.13 un 35.15 pantiem Latvijas Banka atbild par O-SII identificēšanu, atzīšanu un O-SII kapitāla rezerves normas noteikšanu.

Saskaņā ar Latvijas Bankas 18.12.2023. pieņemto lēmumu par O-SII atzītas piecas kredītiestādes un tām jānodrošina šādu O-SII kapitāla rezervju normu izpilde:

Kredītiestāde O-SII norma no 20.12.2023. Konsolidācijas līmenis, kurā norma uzturama
Swedbank Baltics AS  2.00 % Konsolidēti Swedbank Baltics AS un individuāli un subkonsolidēti Swedbank AS
Akciju sabiedrība "Citadele banka"  1.75 % Konsolidēti
AS "SEB banka"  1.75 % Konsolidēti
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"  0.75 % Konsolidēti
BluOr Bank AS  0.25 % Konsolidēti

Iepriekšējais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumspar identificētajām O-SII un tām piemērojamām O-SII normām tika pieņemts 20.12.2022.

Lai mazinātu O-SII finanšu stresa iespēju, ir svarīgi ne tikai palielināt kapitāla rezervju apmēru, bet arī nodrošināt to atbilstību augstākajiem korporatīvās pārvaldības standartiem. Tādēļ O-SII atbilstība prasībām, kas saistītas ar risku pārvaldīšanu un padomes un valdes, kā arī to komiteju darbību, tiek uzraudzīta intensīvāk, un O-SII nav piemērojami daži  normatīvajos aktos noteiktie atvieglojumi, kuri var tikt piešķirti sistēmiski mazāk nozīmīgām iestādēm. Šīs prasības ir:

  • prasība izstrādāt iestādes nozīmīgumam atbilstošas stratēģijas, politikas, procedūras un sistēmas savlaicīgai risku identificēšanai, novērtēšanai, analīzei un pārvaldīšanai;
  • prasība kredītiestāžu valdes un padomes locekļiem nepārsniegt vienlaikus atļauto ieņemamo padomes un valdes locekļa amata vietu daudzumu;
  • prasība veidot atalgojuma komiteju;
  • prasība veidot risku komiteju un izvirzīšanas komiteju un iespēja apvienot risku un revīzijas komitejas;
  • prasība nodrošināt, ka iestādes iekšējās kontroles funkcijas ir neatkarīgas no iestādes darbības, kuru tās kontrolē un ir organizatoriski nodalītas cita no citas.

O-SII tiek identificētas atbilstoši Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm EBA/PN/2014/10 (turpmāk tekstā – Pamatnostādnes). Katras kredītiestādes sistēmiskais nozīmīgums tiek novērtēts, ņemot vērā šādus Pamatnostādnēs noteiktos kritērijus un rādītājus:

Kritērijs Rādītājs Svars
Apmērs Aktīvi kopā 25 %
Nozīmīgums (tostarp aizvietojamība/ finanšu sistēmas infrastruktūra) Iekšzemes maksājumu darījumu vērtība 8.33 %
Privātā sektora noguldījumi no ES noguldītājiem 8.33 %
Privātā sektora aizdevumi ES saņēmējiem 8.33 %
Sarežģītība/pārrobežu darbības Ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtība (nosacītā) 8.33 %
Pārrobežu saistības 8.33 %
Pārrobežu prasības 8.33 %
Savstarpējā sasaiste Iekšējās finanšu sistēmas pasīvi 8.33 %
Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi 8.33 %
Emitētie parāda vērtspapīri 8.33 %
  100 %

Reizi gadā katrai kredītiestādei, ņemot vērā šo rādītāju vērtības un svarus, tiek aprēķināts tās sistēmiskā nozīmīguma jeb O-SII vērtējums.

Pamatnostādnēs ir noteikts vērtējuma slieksnis, kuru pārsniedzot, kredītiestāde automātiski tiek identificēta kā O-SII (350 punkti). Pamatnostādnēs ir paredzēta iespēja arī O-SII automātiskās identificēšanas slieksni paaugstināt līdz 425 punktiem vai pazemināt līdz 275 punktiem. Atbilstoši Latvijas finanšu sektora specifikai Latvijā izvēlēts augstākais automātiskās identificēšanas slieksnis (425 punkti), kā arī tiek veikts papildu novērtējums par nepieciešamību identificēt kā O-SII tās kredītiestādēs, kuras pārsniedz šo slieksni, bet to lielums un darbības apjomi iekšzemes tirgū izrādās salīdzinoši nelieli.

Ārvalstu kredītiestāžu filiāļu O-SII vērtējumi tiek iekļauti aprēķina kopsummā, bet tās nevar tikt identificētas kā O-SII. Ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrību nelielos darbības apjomus, Latvijā tās netiek iekļautas O-SII identificēšanas procesā.

O-SII kapitāla rezerves norma tiek aprēķināta, balstoties uz vienādas sagaidāmās ietekmes (equal expected impact) pieeju. To, cik liela O-SII kapitāla rezerves norma kredītiestādei būtu piemērojama,  nosaka tās potenciālā ietekme uz pārējo finanšu sistēmu, ņemot vērā iestādes sistēmisko nozīmīgumu un varbūtību nonākt finanšu stresa situācijā. Finanšu stress tiek definēts kā epizode, kad kredītiestāde viena ceturkšņa laikā cieš zaudējumus vismaz 2.5 procentu apmērā no tās riska svērtajiem aktīviem (tas atbilst kapitāla saglabāšanas rezerves apmēram). Varbūtība kredītiestādei nonākt finanšu stresa situācijā tiek novērtēta, balstoties uz banku sektora riska svērto aktīvu atdeves rādītāja vēsturisko sadalījumu laikposmā kopš 2004. gada.

Saskaņā ar vienādas sagaidāmās ietekmes pieeju, lai mazinātu sistēmiski nozīmīgas iestādes potenciālo negatīvo ietekmi uz finanšu sistēmu, tai jānosaka tik liela O-SII kapitāla rezerves norma, lai tās sagaidāmie zaudējumi (izteikti kā varbūtība nonākt finanšu stresā un reizināta ar kredītiestādes relatīvo sistēmisko nozīmīgumu) nebūtu lielāki par sagaidāmajiem zaudējumiem iestādei, kura nav identificēta kā O-SII un kurai attiecīgi nav noteikta O-SII kapitāla rezerves prasība.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.15 pantu Latvijas Banka var piemērot O-SII kapitāla rezerves normu līdz 3% no iestādes kopējās riska darījumu vērtības. Tām O-SII, kas ir meitas sabiedrības tādām ārvalstu sabiedrībām, kas ir atzītas par O-SII vai globāli sistēmiski nozīmīgām iestādēm, piemērojamā O-SII kapitāla rezerves norma nedrīkst pārsniegt zemāko no lielumiem – 1% virs mātes bankai konsolidācijas grupas līmenī noteiktās O-SII vai globāli sistēmiski nozīmīgo iestāžu kapitāla rezerves normas vai 3%. O-SII kapitāla rezerves normu virs 3% drīkst noteikt tikai ar Eiropas Komisijas atļauju.