Publicēts: 16.03.2016.

Latvijas Bankas valde ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2015. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2015. gada peļņa bija 30.04 milj. eiro, no kuriem 19.52 milj. eiro tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2015. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas SIA "KPMG Baltics".

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 19.52 milj. eiro no Latvijas Bankas 2015. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā. 

Pelna vs budzets w