Publicēts: 02.09.2015.

Latvijas maksājumu sistēmā kredītiestāžu, licencēto e-naudas institūciju, Latvijas Bankas, Latvijas Pasta un Valsts kases kopējie klientu maksājumu skaits 2015. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar 2014. gada 2. pusgadu palielinājās par 2.3% (līdz 174.1 milj.). To apjoms samazinājās par 19.0% (līdz 177.0 mljrd. eiro), turpinot samazināties kredītiestāžu klientu nerezidentu aktivitātei, it īpaši liela apjoma darījumos.

 

klientu maksaajumi

2015. gada 1. pusgadā tāpat kā 2014. gadā visvairāk lietotais maksāšanas instruments bija maksājumi ar kartēm (103.0 milj. maksājumu, pieaugums pret 2014. gada 2. pusgadu par 2.4%). Tie veidoja 62.4% no kopējo klientu maksājumu skaita. Kredītiestāžu klientu kredīta pārvedumu skaits pieauga par 7% (līdz 62.0  milj.). Pārējos maksāšanas līdzekļus (tiešā debeta maksājumus, čeku maksājumus un e-naudas maksājumus) iedzīvotāji lietoja samērā maz.

Karšu maksājumu apjoms šajā periodā palika gandrīz nemainīgs un bija 2.0 mljrd. eiro. Savukārt kredītiestāžu klientu kredīta pārvedumu apjoms saruka par 19.9% (līdz 164.4 mljrd. eiro).

2015. gada 1.pusgada beigās Latvijā bija atvērts 3.8 milj. klientu norēķinu kontu. Klientu norēķinu kontu skaits samazinājās par 2.7%. Vidēji uz vienu Latvijas iedzīvotāju 2015. gada 1. pusgada beigās bija atvērti 2 konti.

Izdoto karšu skaits 2015. gada 1. pusgada gaitā samazinājās par 1.1% līdz 2.3 milj. kartēm. No karšu kopskaita, 75.3% jeb 1.7 milj. bija debetkartes, ar kurām maksājumu veikšanā tika izmantoti tikai klienta paša līdzekļi, bet 14.5% jeb 333.6 tūkst. – kredītkartes un atliktā debeta kartes (attiecīgi 11.6% jeb 267.3 tūkst. karšu).

Bankomātu skaits 2015. gada 1. pusgada beigās samazinājās par 1.8% (līdz 1 049 bankomātiem). 2015. gada 1. pusgada beigās Latvijā bija 29,9 tūkst. POS termināļu – par 5.2% vairāk nekā 2014. gada 2. pusgadā. Rēķinot uz milj. iedzīvotājiem, Latvijā bija uzstādīti 15.1 tūkst. POS termināļi. Papildus tradicionālajiem POS pieauga arī virtuālo POS termināļu skaits (par 22.9% 2015. gada 1.pusgadā, sasniedzot 4.1 tūkst. termināļu).

Paplašināts pārskats par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām bezskaidrās naudas norēķinos būtiskām jomām pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē – https://www.bank.lv/statistika/maksajumu-sist-statistika/lv-maksajumu-statistika.

Latvijas Banka nodrošina efektīvas un starptautiskām prasībām atbilstošas maksājumu sistēmas kredītiestādēm, Valsts kasei u.c.  - TARGET-2-Latvija un EKS, lai veicinātu maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijā. Tās ir pilnībā automatizētas, drošas un dod kredītiestādēm iespēju veikt tanī pat dienā gan iekšzemes, gan  starpvalstu maksājumus Eiropā.

  •          TARGET2-Latvija – Latvijas komponente Eiropas reālā laika bruto ekspresnorēķinu sistēmā eiro – finanšu tirgus darījumiem, steidzamiem un lieliem klientu maksājumiem (2015.g. 1. pusgada darba dienas apgrozījums – 1 185.2 miljoni eiro; 1 383  maksājumu)
  •          EKS – elektroniskā klīringa sistēma eiro tiek izmantota klientu daudzskaitlīgu, bet salīdzinoši nelielu maksājumu īstenošanai (2015.g. 1. pusgada darba dienas apgrozījums 192.2 miljoni eiro, ko veido ap 146 188 maksājumu)