Publicēts: 27.04.2015.

Latvijas Bankas padome apstiprinājusi Latvijas Bankas 2014. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un revidentu ziņojumam sniedz pārskatu par Latvijas un eiro zonas ekonomisko vidi un tautsaimniecības attīstību, kā arī informāciju par valsts centrālās bankas darbību un paveikto tās atbildības jomās – līdzdalību Eirosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā, ekonomisko analīzi un izpēti, ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu, skaidrās naudas aprites nodrošināšanu, maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanu, statistiskās informācijas sagatavošanu un publicēšanu, Kredītu reģistra uzturēšanu u.c.

Latvijas Bankai 2014. gads kā pirmais gads pēc eiro ieviešanas bija laiks, kad īstenojama aktīva iesaistīšanās Eirosistēmas darbā. Vienlaikus arī pēc Latvijas pievienošanās eiro zonai valsts centrālā banka pilda uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un tās asinsrites – finanšu sistēmas – funkcionēšanai.

Ar Latvijas Bankas pievienošanos Eirosistēmai un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par eiro zonas kopīgo monetāro politiku būtiski paplašinājās vai mainījās vairākas valsts centrālās bankas funkcijas. Latvijas Banka sāka izmantot Eirosistēmas monetārās politikas instrumentus, un tas labvēlīgi ietekmēja Latvijas finanšu sistēmas iespēju izmantot nozīmīgus finanšu resursus. Eirosistēma 2014. gadā uzsāka ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju programmu, kas 2015. gadā papildināta ar paplašināto aktīvu iegādes programmu.

2014. gadā jau varēja novērtēt pirmos eiro ieviešanas guvumus, t.sk. ērtāku naudas apriti un lielāku ekonomisko un ģeopolitisko drošību, un dzīvot bez bažām par iespējamu nacionālās valūtas devalvāciju. Neraugoties uz ģeopolitiskās situācijas radīto nenoteiktību, eiro palīdzēja saglabāt tautsaimniecības izaugsmes tempu pozitīvā teritorijā.

Kā jau ziņots, Latvijas Bankas 2014. gada peļņa bija 36.8 milj. eiro. Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 23.9 milj. eiro no Latvijas Bankas 2014. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2014. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas SIA "Ernst & Young Baltic".

Latvijas Bankas 2014. gada pārskats pieejams interneta vietnē www.bank.lv. Latvijas Bankas interneta vietnē pieejami arī atsevišķi publiskoti Latvijas Bankas 2014. gada finanšu pārskati.