Publicēts: 13.12.2013.

Latvijas Bankas padome 12. decembrī pieņēma vairākus noteikumus sekmīgai un raitai pārejai uz eiro ar 2014. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtību" (spēkā no 01.01.2014.).
Kārtība paredz noteikumus un procedūras, kā veicamas Latvijas Bankas organizētās Eirosistēmas monetārās politikas operācijas, to norēķini un finanšu nodrošinājuma pārvaldīšana. Kredītiestādes, kuras noslēgs dalības līgumus ar Latvijas Banku, varēs piedalīties Eirosistēmas atklātā tirgus operācijās, kā arī izmantot Eirosistēmas piedāvātās pastāvīgās iespējas.
Eirosistēmas monetārās politikas operācijām ir būtiska loma, lai ietekmētu procentu likmju virzību, pārvaldītu likviditāti tirgū, kā arī informētu par monetārās politikas nostāju.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Grozījumus Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija"" (spēkā no 01.01.2014.).
Grozījumi nodrošina Latvijas Bankas uzturētās TARGET2-Latvija sistēmas funkcionēšanu atbilstoši eiro zonas valsts TARGET2 komponentsistēmas darbībai, t.sk. paredzot iespēju veikt Eirosistēmas monetārās politikas operāciju un valūtas maiņas operāciju eiro posma norēķinus, maksāt atlīdzību kredītiestādēm par obligāto rezervju turēšanu TARGET2-Latvija sistēmā, izmantot dienas kredītus un automātisko aizdevumu iespēju.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Noteikumus par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (spēkā no 01.01.2014.).
Noteikumos paredzēti precizējumi attiecībā uz Kredītu reģistra dalībnieku identifikāciju un atspoguļošanu Kredītu reģistra dalībnieku pārskatos, kas tiek iegūti no Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām.