Publicēts: 11.07.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 11. jūlijā

Ņemot vērā stabilo situāciju naudas tirgū, Latvijas Bankas padome kārtējā sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;  
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 2.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 2.75% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredīta pārvedumu noteikumus", kas aizstās 1998. gada 12. martā apstiprinātos "Bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumu noteikumus".

Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā kredīta pārvedumi [1] Latvijā pilnībā atbildīs Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai Nr. 97/5/EC "Par pārrobežu kredīta pārvedumiem". Jaunie noteikumi attiecas uz visām iestādēm, kas klientu vārdā izpilda kredīta pārvedumus, t.i., kredītiestādēm, Latvijas Banku un "Latvijas Pastu".

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem veikt vairāki grozījumi attiecībā uz kredīta pārvedumu dalībnieku pienākumiem, veicot neliela apjoma (līdz 50 000 eiro ekvivalenta) kredīta pārvedumus Latvijā vai Eiropas Ekonomiskajā telpā [2] (EET), kurus uzsākuši klienti, kas nav finanšu iestādes. Šīs izmaiņas vērstas uz klientu tiesību aizsardzību.

  • Noteikumi papildināti ar prasību maksātāja iestādei vienoties ar klientu un uzņemties atbildību par iekšzemes vai EET neliela apjoma kredīta pārveduma pabeigšanu (naudas līdzekļu nodošana saņēmēja iestādei) noteiktā laikā, ja klients izteicis šādu vēlēšanos. Ņemot vērā šo prasību, precizēti arī punkti, kas nosaka maksātāja iestādes un citu kredīta pārveduma dalībnieku saistības, ja kredīta pārvedums nav veikts saskaņā ar vienošanos. Precizēta arī saņēmēja iestādes atbildība gadījumā, ja tā nav laikā izpildījusi savas saistības pret saņēmēju.

  • Precizēta iestādes atbildība izpildīt kredīta pārvedumu saskaņā ar doto maksājuma rīkojumu. Lai novērstu vairākkārtēju komisijas naudas ieturēšanu par iekšzemes vai EET neliela apjoma kredīta pārvedumiem, noteikts, ka nevienai no kredīta pārvedumā iesaistītajām iestādēm nav tiesību ieturēt komisijas naudu no kredīta pārveduma summas, ja vien maksātājs nav noteicis, ka kredīta pārveduma izmaksas pilnībā vai daļēji jāsedz saņēmējam. Noteikumos iekļauti arī punkti, kas nosaka iestāžu atbildību gadījumā, ja tās, neievērojot šo prasību, tomēr ieturējušas komisijas naudu no kredīta pārveduma summas.

  • Precizētas kredīta pārveduma dalībnieku saistības nepabeigtu kredīta pārvedumu gadījumos.

  • Iekļauta prasība kredīta pārvedumus veicējām iestādēm piedāvāt klientiem efektīvas ārpustiesu pretenziju un strīdu izskatīšanas procedūras, kā arī informēt klientus par šo procedūru uzsākšanas kārtību attiecībā uz neliela apjoma kredīta pārvedumiem. Strīdu izskatīšanas procedūrai jāatbilst Eiropas Komisijas rekomendācijas "Par principiem, kas piemērojami attiecībā uz institūcijām, kas atbildīgas par patērētāju sūdzību izskatīšanu ārpus tiesas" prasībām.

 

Noteikumi stāsies spēkā ar 2003. gada 1. janvāri, bet to 3.1.2. punkts, kas nosaka Latvijas iestāžu saistības pret Eiropas Ekonomiskās telpas (EET) dalībvalstu iestādēm attiecībā uz EET neliela apjoma kredīta pārvedumiem - Latvijas Republikai iestājoties Eiropas Savienībā.


[1] Kredīta pārvedums ir pēc maksātāja iniciatīvas maksātāja iestādē (kredītiestādē, Latvijas Bankā, "Latvijas Pastā") uzsākta maksājumu virkne ar mērķi nodot naudas summu saņēmējam saņēmēja iestādē.

[2] Eiropas Ekonomisko telpa ietver Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju, Lihtenšteinu un Islandi.