Publicēts: 16.03.2017.

Latvijas Bankas valde ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2016. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2016. gada peļņa bija 11.8 milj. eiro.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2016. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas "KPMG Baltics SIA".

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 7.7 milj. eiro no Latvijas Bankas 2016. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā. 

LB pelna-2016a