Publicēts: 12.05.2016.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma 2009. gada 13. maija noteikumu Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) grozījumus (spēkā ar 01.06.2016.). Noteikumu grozījumi paredz, ka turpmāk Latvijas Bankas licencētajām ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas kapitālsabiedrībām komisijas maksas un citas papildu izmaksas vairs nebūs jāietver ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas kursā.

Vienlaikus tiek noteiktas prasības attiecībā uz klienta informēšanu par piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, tādējādi nodrošinot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību. Noteikumu grozījumi paredz, ka informācija par komisijas maksu un citām papildu izmaksām jāatspoguļo informatīvajās norādēs, t.sk. paredzot klientam tiesības atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma, ja nav bijusi saņemta informācija par darījuma papildu izmaksām.

Noteikumu grozījumiem stājoties spēkā, ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietās vienlaikus ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas darījumiem tiks atļauts veikt arī citu komercdarbību, ja tā neapdraud šos darījumus reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

Noteikumu grozījumi sagatavoti, ņemot vērā Latvijas Bankas licencēšanas komisijas veiktās noteikumu piemērošanas efektivitātes analīzes rezultātus un šīs jomas uzņēmēju priekšlikumus.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku.