Publicēts: 01.01.2013.

Maksājumu bilances statistikas datu bāze ietver maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, ārējā parāda un tiešo investīciju statistikas datus. Sākot ar 2009. gada jūniju datu bāzē ir integrēti arī lata efektīvie kursi.

Latvijas maksājumu bilances statistikas datu bāzē apkopoti dati kopš 1992. gada. Laika posmā no 1992. līdz 1999. gadam šo datu sagatavošanu veica Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, kopš 2000. gada - Latvijas Banka. Mainoties starptautiskajām prasībām ir paplašinājies datu detalizācijas līmenis, tādēļ dati par visu laika periodu nav pieejami visās tabulās.
Latvijas maksājumu bilances statistikas datu bāze ļauj atlasīt un saglabāt statistikas datus, kas atbilst konkrētā lietotāja vajadzībām.

Aktualizēts: Nākamie dati:
LMB ceturkšņa dati: 03.12.2010. Informācija presei 04.03.2011.
LMB mēneša dati: 13.12.2010. Komentārs datiem 13.01.2011.
Lata efektīvie kursi: 03.12.2010. Komentārs datiem 05.01.2011.
Ieiet datu bāzē
Kontaktpersonas:
Aigars Kalniņš
Tālrunis: 6702 2714
e-pasts
Daiga Gaigala-Ližbovska
Tālrunis: 6702 2580
e-pasts


Latvijas maksājumu bilance attēlo ekonomikas ārējo stabilitāti un veido nacionālo kontu sistēmas daļu. Maksājumu bilanci veido tekošais konts un kapitāla un finanšu konts.
Metodoloģija reinvestētās peļņas/zaudējumu atspoguļošanai maksājumu bilancē
Tekošais konts rāda noteiktā periodā veikto preču un pakalpojumu eksportu un importu, ienākumus un izdevumus (atlīdzību nodarbinātajiem, reinvestēto peļņu, dividendes, procentus) un kārtējos pārvedumus (saņemtos ES fondu līdzekļus, maksājumus ES budžetā, privātpersonu naudas pārvedumus, pensijas, dāvinājumus, nodokļus u.c.).
Kapitāla un finanšu konts atspoguļo veiktos kapitāla pārvedumus, kas paredzēti investīcijām, ārējo ieguldījumu un parādu pārmaiņas, kā arī rezerves aktīvu pieaugumu vai samazinājumu noteiktā periodā. Kapitāla un finanšu konta sniegtā informācija ļauj spriest par finanšu resursu pietiekamību tekošajā kontā uzrādīto darījumu finansēšanai, t.i. ja tekošajā kontā izveidojas iztrūkums (negatīvs saldo), tad finansējumu šī konta darījumiem nodrošina kapitāla un finanšu konts.
Kontu zīmju skaidrojums

Starptautisko investīciju bilance atspoguļo Latvijas finanšu prasību ("Aktīvi") un finanšu saistību ("Pasīvi") pret pārējām valstīm atlikumu vērtību un sastāvu noteiktā datumā, kā arī šo atlikumu vērtības pārmaiņu iemeslus attiecīgajā laika periodā.
Sakarība starp maksājumu bilanci un starptautisko investīciju bilanci

Latvijas ārējais parāds ir visu tiešo saistību summa, kuru Latvijas rezidenti ir parādā nerezidentiem (pārējām valstīm), un šo saistību segšanai nākotnē jāveic pamatsummu un/vai procentu maksājumi saskaņā ar iepriekšēju vienošanos.

Tiešās investīcijas ir vienas valsts rezidenta (tiešā investora) ieguldījumi citas valsts uzņēmumā (tiešo investīciju uzņēmumā), ja tā līdzdalība tiešo investīciju uzņēmuma pamatkapitālā ir 10% un vairāk. Tiešās investīcijas sastāv no trīs komponentēm: pašu kapitāls (viena no pašu kapitāla sastāvdaļām ir pamatkapitāls), reinvestētā peļņa un cits kapitāls (aizņēmumi un aizdevumi, tirdzniecības kredīti u.c. aktīvi un saistības starp tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu).

Statistisko datu sagatavošanas pamatprincipu aprakstu ceturkšņa datiem sk. ceturkšņa biļetenā "Latvijas Maksājumu Bilance".