Publicēts: 19.01.2016.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2016. gada statistikas programmu.

Programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2016. gadā, statistikas veidiem, kādus centrālā banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā arī apkopota informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana. Valsts statistikas jomu Latvijā no 2016. gada 1. janvāra regulē Statistikas likums, kas neattiecas uz statistiku, ko Latvijas Banka sagatavo saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Tādējādi Latvijas Bankas apkopotā statistika netiek iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā gada valsts statistiskās informācijas programmā.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Latvijas Bankas 2016. gada statistikas programma tiks publicēta Latvijas Bankas interneta vietnē bank.lv.