Publicēts: 20.10.2015.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma 2013. gada 12. decembra kārtības Nr. 217/1 "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtība" grozījumus (spēkā ar 02.11.2015.).

Eiropas Centrālās bankas Padome 2015. gada 27. augustā apstiprināja Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes ECB/2014/60 par Eirosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu grozījumus, kas Eirosistēmas nacionālajām centrālajām bankām jāievieš līdz 2015. gada 2. novembrim. Lai ieviestu šos grozījumus Latvijā, kārtības 1. pielikums "Latvijas Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) izteikts jaunā redakcijā.

Noteikumos paredzētas vairākas pārmaiņas. Novērtējot Eirosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partneru atbilstību finansiālās stabilitātes (financial soundness) kritērija izpildei, Latvijas Banka ņems vērā to kapitāla pietiekamības, sviras un likviditātes rādītājus.

Tiek papildinātas normas par Latvijas Bankas tiesībām, kas izmantojamas piesardzības apsvērumu dēļ, kad dalībnieka finansiālā stabilitāte rada šaubas. Tāpat tiek ieviesta jauna atbilstošo aktīvu klase kā Eirosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, t.i., ar atbilstošām kredītprasībām nodrošināti netirgojami parāda instrumenti (DECC instrumenti). Visbeidzot, paredzētas normas gadījumiem, kad ir veikta kredītiestādes mantiska rekapitalizācija ar valsts parāda instrumentiem, piemēram, normas par šādu instrumentu izmantošanu kā nodrošinājumu un šādu kredītiestāžu finansiālās stabilitātes novērtējums.