Publicēts: 19.10.2015.

Latvijas Banka izsludina tradicionālo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kura mērķis ir veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkurss tiek rīkots jau 14. reizi, un tajā aicināti piedalīties studenti (gan Latvijas iedzīvotāji, gan šeit studējošie ārvalstnieki), kuri konkursa norises laikā reģistrēti kā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra programmu studenti, kā arī ārpus Latvijas studējošie mūsu valsts iedzīvotāji, kuri mācās akreditētās ārvalstu augstskolās.

Konkursa darbiem piedāvātas 23 tēmas (pilns uzskaitījums – vietnē makroekonomika.lv), t.sk. monetārās politikas iespējas zemu procentu likmju apstākļos, reālās konverģences procesa izpēte, fiskālā politika, valsts parāda un strukturālo reformu ietekme uz ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju novecošana un migrācija, Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu tiešo investīciju efektivitātes analīze u.c. Vienlaikus konkursā var piedalīties arī ar darbiem par citām, nolikumā neuzskaitītām aktuālām Latvijas un eirozonas tautsaimniecības skarošām tēmām, kas saistītas ar monetāro politiku.

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā no 2016. gada 16. maija līdz 27. maijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota žūrija Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča vadībā. Godalgotie darbi tiks publicēti vietnē makroekonomika.lv, un to autori saņems naudas prēmijas.

Pagājušajā studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 11 darbi, kuru autori bija 16 studenti no 4 Latvijas augstskolām. 2014./2015. studiju gada konkursā 1. vieta netika piešķirta, bet 2. vietā ierindoti divi darbi – Latvijas Universitātes studenta Kārļa Vilerta pētījums par izglītības ietekmi uz algu, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu Kārļa Ločmeļa un Daniela Mititela (Daniel Mititel) darbs, kurā analizēta Krievijas finanšu krīzes ietekme uz akciju tirgiem.

Konkursa nolikumu, iepriekšējo gadu laureātu darbus un citus materiālus sk. vietnes makroekonomika.lv sadaļā "Zinātniski pētniecisko darbu konkurss". Ieskats 2014. gada konkursa norisē un apbalvošanas ceremonijā – videoinformācijā un fotogrāfijās. Latvijas Bankas ekonomista Oļega Krasnopjorova blogs par konkursa norisi un priekšnoteikumiem izcila diplomdarba uzrakstīšanai – https://www.makroekonomika.lv/olega-krasnopjorova-blogs-2015-gada-diplomdarbu-konkursa-atskanas (prezentācija – http://www.slideshare.net/LatvijasBanka/k-uzrakstt-izcilu-diplomdarbu).

Latvijas Banka aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā, tostarp piedāvājot interaktīvas ekskursijas apmeklētāju centrā "Naudas pasaule", uzturot skolēniem un skolotājiem noderīgu interneta vietni naudasskola.lv, kā arī makroekonomiskās analīzes vietni makroekonomika.lv. 2015. /2016. mācību gads būs jau otrais, kad Latvijas Bankas vadošie ekonomisti un eksperti viesosies augstskolās Rīgā un Latvijas reģionos, sniedzot lekcijas par aktuālām Latvijas, eiro zonas un globālām ekonomikas tēmām.