Publicēts: 27.04.2015.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma 2013. gada 12. decembra "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtības" grozījumus (spēkā ar 01.05.2015.).

Grozījumi veikti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) Pamatnostādnēm ECB/2014/60 un ECB/2015/20, kā arī ECB Padomes lēmumiem attiecībā uz Eirosistēmas monetārās politikas operācijām.

Ar grozījumiem:

- tiek precizēti starptautisko organizāciju un daudzpusējo attīstības banku emitēto vērtspapīru, nodrošināto obligāciju, ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru (ABS) u.c. tirgojamo aktīvu, kredītprasību un garantiju atbilstības nosacījumi Eirosistēmas monetārās politikas operāciju nodrošinājumam;
- tiek precizēta tirgojamo aktīvu ar potenciāli negatīviem mainīgas procentu likmes kuponiem atbilstība Eirosistēmas monetārās politikas operāciju nodrošinājumam;
- tiek noteikts, ka Eirosistēma vairs neizmantos kā nodrošinājumu valdības garantētus nenodrošinātus parāda instrumentus, kurus emitējis Eirosistēmas monetārās politikas operāciju dalībnieks vai subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes;
- noteikts, ka Eirosistēma vairs nepiemēros izņēmuma statusu attiecībā uz Grieķijas valdības emitēto un garantēto vērtspapīru izmantošanu kā Eirosistēmas monetārās politikas operāciju nodrošinājumu;
- tiek precizētas terminu definīcijas, atjaunotas norādes uz Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
- mainīta noteikumu struktūra un veikti redakcionāli precizējumi.