Publicēts: 27.11.2014.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumu 2013. gada 12. decembra "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtībā" (spēkā ar 15.12.2014.).

Ar šo grozījumu tiek veiktas pārmaiņas minētā normatīvā akta pielikumā, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. novembra Pamatnostādni ECB/2014/46, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, pārskatot novērtējuma diskontus, ko piemēro tirgojamiem parāda instrumentiem, kurus emitējusi vai pilnībā garantējusi Grieķijas valdība.

Latvijas Banka piemēro novērtējuma diskontu Eirosistēmas kredītoperācijās, kurās kā nodrošinājums tiek izmantoti atbilstoši aktīvi. Latvijas Banka, novērtējot ķīlā esoša vērtspapīra vērtību, samazina šā vērtspapīra tirgus vērtību par noteiktu procentuālo daļu (novērtējuma diskontu). Vērtspapīram piemērotais novērtējuma diskonts ir atkarīgs no šā vērtspapīra atlikušā atmaksas termiņa, likviditātes un procentu ienākumu maksājumu struktūras.

Grieķijas valdības emitēto vai pilnībā garantēto tirgojamo parāda instrumentu novērtējuma diskonti noteikti "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtības" 1.8. pielikumā.