Publicēts: 10.07.2014.

Latvijas Bankas padome 10. jūlijā pieņēma grozījumus atsevišķos normatīvajos aktos.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2014. gada 5. jūnijā pieņēma lēmumu "Par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turēšanu" (stājās spēkā 2014. gada 7. jūnijā), kas ir tieši piemērojams ar spēkā stāšanās brīdi, kā arī no 2014. gada 11. jūnija noteica negatīvu Eirosistēmas noguldījumu iespējas procentu likmi (mīnus 0.10%). Līdz ar to Eirosistēmas monetārās politikas operāciju dalībniekiem par noguldījumu iespējas izmantošanu, TARGET2-Latvija sistēmas dalībniekiem un citiem Latvijas Bankas klientiem (kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām) par norēķinu kontu atlikumiem, izņemot par tajos turētajām obligātajām rezervēm, ir pienākums maksāt atlīdzību saskaņā ar Eirosistēmas noteikto noguldījumu iespējas procentu likmi.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus 2010. gada 4. novembra kārtībā "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" un Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā "Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem", papildinot tos ar kārtību, kādā TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieku un kredītiestāžu, kuras nav TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieces, norēķinu kontu atlikumiem, kā arī krājaizdevu sabiedrību norēķinu kontu atlikumiem tiek aprēķināta un piemērota maksa saskaņā ar Eirosistēmas noteikto noguldījumu iespējas negatīvo procentu likmi.