Publicēts: 16.05.2014.
Latvijas Bankas padome 16. maijā pieņēma vairākus noteikumus, lai nodrošinātu monetāro finanšu iestāžu un vērtspapīru turējumu statistiskas atbilstību Eiropas Centrālās bankas izvirzītajām prasībām eiro zonas dalībvalstīm (jaunie normatīvi stāsies spēkā ar 01.12.2014.).

Noteikumi pieņemti, ievērojot Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulas Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci, 2013. gada 24. septembra Regulas Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku un 2012. gada 17. oktobra Regulas Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku prasības. Ieviešot šo regulu prasības, tiek nodrošināts arī sektoru dalījums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām.

Latvijas Bankas padome pieņēma divu Latvijas Bankas noteikumu grozījumus un četrus Latvijas Bankas noteikumus jaunā redakcijā.

Jaunā redakcijā pieņemti šādi Latvijas Bankas noteikumi:

  • "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi";
  •  ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi";
  •  "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi";
  •  "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Grozījumi veikti šādos Latvijas Bankas noteikumos:

  • ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi";
  • "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Latvijas Banka statistikas jomā pilda vairākus tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai nozīmīgus uzdevumus. Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.