Publicēts: 29.04.2014.

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2013. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un revidentu ziņojumam satur pārskatu par tautsaimniecības attīstību un monetāro politiku, kā arī sniedz informāciju par valsts centrālās bankas darbību un paveikto tās atbildības jomās – valūtas maiņas politiku, monetārās politikas instrumentiem, ekonomisko analīzi un izpēti, skaidrās naudas apgrozību, maksājumu un norēķinu sistēmām, statistiku u.c.

Latvijai un Latvijas Bankai 2013. gads bija īpašs sakarā ar gatavošanos eiro ieviešanai ar 2014. gada 1. janvāri. Gada pārskatā sniegta informācija par Latvijas Bankas paveikto, nodrošinot sekmīgu pāreju no lata uz eiro, t.sk. īstenojot raitu skaidrās naudas apmaiņu, bezskaidrās naudas norēķiniem nepieciešamo maksājumu sistēmu infrastruktūras pārveidi, pārmaiņas monetārās analīzes, statistikas u.c. jomās.

Kā jau iepriekš ziņots, auditorfirmas SIA "Ernst & Young Baltic" un Valsts kontroles revidentu atzinums par Latvijas Bankas finanšu pārskatiem ir pozitīvs: šie pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku" un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2013. gada pārskats pieejams interneta vietnē www.bank.lv. Latvijas Bankas interneta vietnē pieejami arī atsevišķi publiskoti Latvijas Bankas 2013. gada finanšu pārskati.

Latvijas Bankas 2013. gada peļņa bija 41.5 milj. latu (59.0 milj. eiro). Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 38.3 milj. eiro no Latvijas Bankas 2013. gada peļņas tiek ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā. Iepriekšējo piecu gadu laikā Latvijas Banka valsts ieņēmumos no savas peļņas kopumā ieskaitījusi 201 milj. eiro.