Publicēts: 17.03.2014.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 2013. gadā Latvijas Bankas saimnieciskās darbības un dokumentu revīziju veica revīzijas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina Valsts kontrole.

Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2013. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas SIA "Ernst & Young Baltic" un Valsts kontroles, kurā teikts: "Mūsuprāt, Bankas finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku" un likumu "Par Latvijas Banku"."

Finanšu pārskatos fiksēts, ka Latvijas Bankas 2013. gada peļņa bija 41.5 miljoni latu (59 miljoni eiro). Nozīmīgāko Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos.

Latvijas Bankas 2013. gada finanšu pārskati un revidentu ziņojums pieejami interesentiem Latvijas Bankas interneta vietnē. Latvijas Bankas padome aprīlī lems par bankas 2013. gada pārskata apstiprināšanu.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 38.3 miljoni eiro no Latvijas Bankas 2013. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā. Iepriekšējo piecu gadu laikā Latvijas Banka valsts ieņēmumos no savas peļņas kopumā ieskaitījusi 201 miljonu eiro.