Publicēts: 13.03.2014.

Latvijas Bankas padome 13. martā apstiprināja ""Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumus" (spēkā no 01.07.2014.).

""Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi" paredz kārtību maksājumu statistikas pārskatu sniegšanai - atbilstoši metodoloģijai, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra regulā Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku. Ar regulu eiro zonas valstu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem – kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu iestādēm – ir noteikts pienākums sniegt statistisko informāciju dalībvalstu centrālajām bankām saskaņā ar to noteikto kārtību.

Statistisko informāciju saskaņā ar šodien apstiprinātajiem noteikumiem Latvijas kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes un maksājumu iestādes pirmo reizi sniegs par šī gada 2. pusgadā veiktajiem maksājumiem.