Publicēts: 27.02.2014.

No 26. februāra līdz 10. martam Rīgā strādā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) misija. Starptautisko ekspertu vizīte notiek SVF veiktās organizācijas dalībvalstu pārraudzības ietvaros, un tās laikā plānota tikšanās ar Latvijas Bankas vadību un ekspertiem, kā arī citu institūciju un privātā sektora pārstāvjiem. Sarunu mērķis - apspriest Latvijas ekonomikas attīstību un plānoto ekonomikas politikas stratēģiju.

Misijas rezultātā tapušais SVF ekspertu novērtējums un ieteikumi ekonomikas politikas jomā šā gada maijā tiks izskatīti SVF Valdē un nodoti sabiedrības vērtējumam.

Vizītes laikā notiks arī konsultācijas ar SVF reģionālajā – Baltijas – griezumā. 2013. gadā SVF pārraudzības politikas pārskatīšanas rezultātā SVF ir uzsācis pilotprojektu – tā saucamās klastera konsultācijas. Pilotprojekta mērķis ir reģionālās pārraudzības stiprināšana.

Klastera konsultācijas tiek veiktas ar konkrētām viena reģiona valstīm, kuru ekonomikas ir savstarpēji cieši saistītas. 2013. gadā konsultācijas notika un ziņojumi tika sagatavoti par Vācijas un Centrālās Eiropas tirdzniecības saitēm (galvenokārt koncentrējoties uz Vācijas sadarbību ar Čehiju, Ungāriju, Poliju un Slovākiju), kā arī Ziemeļvalstu (Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas) tautsaimniecību.

Konsultāciju rezultātā taps Baltijas klastera ziņojums, kas maijā tiks apspriests SVF Valdē kopā ar Baltijas valstu individuāliem pārraudzības ziņojumiem un publicēts vasaras sākumā.

Baltijas klastera ziņojuma mērķis ir novērtēt starpvalstu saikņu un attiecīgo valstu politiku savstarpējo ietekmi, risku izplatīšanās kanālus, kā arī sniegt rekomendācijas ekonomikas stiprināšanai ne tikai valsts, bet arī reģiona griezumā. Šāds starptautisko ekspertu vērtējums būs noderīgs informācijas avots ekonomiskās politikas veidotājiem Latvijā.

Lai veicinātu konsultācijas par Baltijas klastera ziņojumu, otrdien, 4. martā, Latvijas Banka organizēs starpvalstu sanāksmi, piedaloties SVF, Baltijas un Ziemeļvalstu augsta līmeņa pārstāvjiem. Pasākuma laikā plānots apspriest SVF un šo valstu redzējumu attiecībā uz Baltijas reģiona ekonomikas attīstības tendencēm un potenciālu.

Misijas noslēgumā plānota SVF izziņota un rīkota preses konference, kurā tiks sniegta informācija par misijā runāto, tostarp Baltijas klastera ziņojuma tapšanas gaitu.

Par SVF
SVF ir starptautiskā finanšu institūcija, kas veic pasaules ekonomikas attīstības un dalībvalstu īstenotās ekonomikas politikas pārraudzību, kā arī sniedz finanšu atbalstu krīzē nonākušām valstīm. SVF ir 188 dalībvalstis, tostarp kopš 1992. gada – arī Latvija. Latvijas sadarbībā ar SVF vadošā institūcija ir Latvijas Banka.

Par Latvijas Bankas starptautisko sadarbību
Latvijas Banka ir Latvijas Republikas pārstāve ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās, tostarp SVF. Latvijas intereses SVF tiek pārstāvētas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupā, kurā ietilpst Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.
Pēc pievienošanās Eirosistēmai Latvijas Bankas darbības lauks paplašinājies un atsevišķas funkcijas, tostarp starptautiskā sadarbība ar ārvalstu partneriem, piedzīvojušas būtiskas pārmaiņas. Ievērojami pieaugusi Latvijas Bankas kā Eirosistēmas dalībnieces sadarbības intensitāte ar Eiropas Centrālo banku un citām eiro zonas centrālajām bankām.