Publicēts: 11.11.2013.

Latvijas Bankas padome šodien kārtējā sēdē apsprieda jaunākās makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā, lēma par turpmāko monetārās politikas virzību, kā arī pieņēma vairākus noteikumus sekmīgai un raitai pārejai uz eiro ar 2014. gada 1. janvāri.

Ņemot vērā, ka inflācijas rādītāji Latvijā saglabājas zemi un tautsaimniecības attīstības temps nerada riskus cenu stabilitātei vidējā termiņā, Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes:

  • Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 1.5% uz 0.25%;
  • aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes:
    • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas, procentu likme no 2.0% uz 0.75%,
    • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas, – no 3.50% uz 1.5%,
    • un aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas, – no 5.0% uz 2.5%;

Noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme un banku rezervju norma netiek mainītas.

Izmaiņas refinansēšanas un aizdevumu likmēs stājas spēkā ar šī gada 24. novembri.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča 2013. gada 11. novembra preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.11.2013.

0.25

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.11.2013.

0.75

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.11.2013.

1.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.11.2013.

2.50

Noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075

Ņemot vērā Ministru kabineta veiktos grozījumus "Noteikumos par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem", izmaiņas veiktas arī Latvijas Bankas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumos kapitālsabiedrībām" (stāsies spēkā 01.01.2014.). Sakarā ar pāreju uz eiro mainīta aizdomīga un neparasta darījuma summa eiro.

Ministru kabinets ir noteicis, ka par aizdomīgu tiek uzskatīts darījums 2000 eiro apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu ir apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu vai otrādi. Iepriekš šī summa bija 1000 latu. Par neparastu darījumu uzskatāms, ja klients, kuram nav konta attiecīgajā kredītiestādē, pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 8000 eiro un vairāk (iepriekš šī summa bija 5000 latu un vairāk).

Šodien Latvijas Bankas padome pieņēma "Dalības kārtību Latvijas Bankas VNS sistēmā" (stāsies spēkā 01.01.2014.). Noteikumi nepieciešami, lai reglamentētu procedūras dalībai Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (VNS sistēmā) pēc eiro ieviešanas - no 2014. gada 1. janvāra.

Saskaņā ar augstākminēto kārtību VNS sistēma nodrošina ar Eirosistēmas monetārās politikas un "TARGET2-Latvija" sistēmas dienas kredīta operācijām saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, ar Centrālo banku korespondentattiecību modeli (Correspondent Central Banking Model) saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, kā arī veic citu vērtspapīru uzskaiti. Latvijas Banka nosaka VNS sistēmas tehnisko konfigurāciju un darbojas gan kā VNS sistēmas operators, gan kā atsevišķs dalībnieks.