Publicēts: 16.09.2013.

Latvijas Bankas padome šodien kārtējā sēdē apsprieda jaunākās makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā, lēma par turpmāko monetārās politikas virzību, kā arī pieņēma vairākus noteikumus sekmīgai un raitai pārejai uz eiro ar 2014. gada 1. janvāri.

Ņemot vērā, ka inflācijas rādītāji Latvijā saglabājas zemāki par iepriekš prognozētajiem un tautsaimniecības attīstības temps nerada riskus cenu stabilitātei vidējā termiņā, savukārt kreditēšanas attīstības tendences ir vājākas, nekā iepriekš plānots, Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes:

  • Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 2.0% uz 1.5%;
  • aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes:
    • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas, procentu likme no 2.5% uz 2.0%,
    • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas, – no 4.75% uz 3.50%,
    • un aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas, – no 7.0% uz 5.0%.

Banku noguldījumu iespēju likmes un rezervju norma netiek mainīta.

Izmaiņas stājas spēkā ar šī gada 24. septembri.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča 2013. gada 16. septembra preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.09.2013.

1.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2013.

2.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2013.

3.50

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2013.

5.0

Noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075


Saskaņā ar "Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu" Latvijas Bankas padome apstiprinājusi "Eiro banknošu un monētu priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes kārtību" (stāsies spēkā 17.09.2013.). Dokuments reglamentē savlaicīgu eiro banknošu un monētu piegādes kārtību no Latvijas Bankas komercbankām šī gada novembrī un decembra sākumā un tālāk – no komercbankām tās klientiem uzņēmējiem – no 10. decembra.

Kārtība ietver Latvijas Bankas un kredītiestādes savstarpējā līguma par eiro banknošu un monētu priekšpiegādi paraugu.

Piegādājot eiro no Latvijas Bankas uz kredītiestādēm, spēkā būs vairākas prasības, tai skaitā saņemtās eiro naudaszīmes aizliegts laist apgrozībā pirms eiro ieviešanas dienas un tās jāuzskaita un jāglabā atsevišķi.

Kredītiestāde būs atbildīga, lai uzņēmējs – tās klients – ievērotu šo noteikumu prasības, tāpēc kārtība paredz, uz kādiem noteikumiem kredītiestādei jānoslēdz līgums ar klientu par eiro priekšpiegādi.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Eiro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumus" (stāsies spēkā 01.01.2014.), kas izstrādāti, ievērojot vairākas Eiropas Komisijas regulas par pasākumiem eiro aizsardzībai pret viltošanu.

Noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro kredītiestādēm un komersantiem, kuri sniedz naudas pārvadājumu un apstrādes pakalpojumus, veic ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu u.c. Tiem jāreģistrējas Latvijas Bankā, jānodrošina, ka eiro banknotes un monētas, ko tie saņēmuši un plāno laist apgrozībā, ir īstas (autentiskas) un derīgas apgrozībai; jāizmanto sertificētas iekārtas eiro banknošu un monētu automatizētai apstrādei.

Latvijas Bankas padome apstiprināja kārtību "Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem" (stāsies spēkā 01.01.2014.). Dokuments nosaka kārtību eiro norēķinu konta atvēršanai Latvijas Bankā un tā apkalpošanas kārtību kredītiestādei, kura nav TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece, un kooperatīvai krājaizdevu sabiedrībai, kā arī kārtību netiešai dalībai Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā (EKS) (šī norma stāsies spēkā 01.04.2014.). Latvijas Banka nemaksā procentus par naudas līdzekļu atlikumu klienta norēķinu kontā, izņemot atlīdzību par obligāto rezervju turēšanu.

Latvijas Bankas padome grozīja "Dalības kārtību Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" (stāsies spēkā ar 30.09.2013). Latvijas Bankas EKS sistēma veic maksājumu apmaiņu ar SEPAClearer sistēmu un STEP2 sistēmu (Eiropas lielāko klientu maksājumu sistēmu). No šī gada 30. septembra SEPAClear sistēmā, ar kuru EKS sistēmai ir savienojums, pieskaņojoties izmaiņām STEP2 sistēmā, būs septiņi norēķinu cikli (līdzšinējo četru vietā). Tāpēc, lai arī turpmāk nodrošinātu efektīvu maksājumu apmaiņu, grozījumi dos iespēju arī EKS sistēmas norēķinu ciklu skaitu palielināt līdz septiņiem, kā arī mainīt norēķinu ciklu laikus, pieskaņojot tos SEPAClearer sistēmas norēķinu ciklu laikiem. Tas par vairākām stundām – no 12:00 līdz 14:00 – bankām pagarinās iespēju apkalpot klientus, lai pabeigtu norēķinu konkrētajā dienā.

Grozījumi, kas stāsies spēkā ar 01.01.2014., paredz elektroniskā klīringa jeb tīrvērtes sistēmas EKS latu daļas darbības izbeigšanu (pēdējā norēķinu diena latos šajā sistēmā ir 2013. gada 30. decembris).

Latvijas Banka nodrošina efektīvas un starptautiskām prasībām atbilstošas maksājumu sistēmas kredītiestādēm, lai veicinātu maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijā. Pašlaik ir trīs šādas maksājumu sistēmas – lieliem latu maksājumiem SAMS, Eiropas mēroga eiro bruto norēķinu sistēmas Latvijas komponente TARGET2-Latvija un elektroniskā klīringa jeb tīrvērtes sistēma latos un eiro EKS. Tās ir pilnībā automatizētas, drošas sistēmas, kas dod kredītiestādēm iespēju veikt tanī pašā dienā gan iekšzemes, gan starpvalstu maksājumus Eiropā.

Pēc pārejas uz eiro 2014. gada 1. janvārī Latvijas Banka turpinās nodrošināt TARGET2-Latvija un EKS klīringu eiro (EKS latu daļa un latu maksājumu sistēma SAMS šī gada beigās darbību beigs).

Latvijas Bankas padome apstiprināja noteikumus "Grozījumi Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumos Nr. 93 "Kredītu reģistra noteikumi"". Dokumentā paredzētas pārmaiņas, lai nodrošinātu fiziskām personām iespēju saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi interaktīvi, autentificējoties Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv) ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti) (spēkā no 01.10.2013.) un pārmaiņas, lai pielāgotu šos noteikumus eiro ieviešanai (spēkā no 01.01.2014.).

Vienlaikus Latvijas Bankas padome apstiprināja noteikumus "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku", kuros paredzēti grozījumi gan attiecībā uz rezerves bāzes un aprēķina iesniegšanu par izpildes periodiem, kas beigsies 2014. gada pirmajos trīs mēnešos (spēkā no 01.10.2013.), gan saistībā ar eiro ieviešanu paredzēti grozījumi Kredītu reģistra ziņu apmaiņas un statistisko pārskatu iesniegšanas formātos (spēkā no 01.01.2014.), kā arī grozījumi attiecībā uz š.g. martā apstiprinātajām funkcionālajām pārmaiņām Kredītu reģistrā (spēkā no 01.07.2014.).