Publicēts: 11.07.2013.

Latvijas Bankas padome šodien kārtējā sēdē apsprieda jaunākās makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā, lēma par turpmāko monetārās politikas virzību, kā arī atbilstoši ierastajai praksei pēc pirmā pusgada aktualizēja galveno makroekonomisko rādītāju prognozes. 2013. gada inflācijas prognoze tika samazināta uz 0.7% (iepriekš 1%), un iekšzemes kopprodukta gada pieauguma prognoze palielināta uz 4.1% (iepriekš 3.6%).

Ņemot vērā, ka inflācijas rādītāji Latvijā ir noturīgi zemi un tautsaimniecības attīstības temps nerada riskus cenu stabilitātei vidējā termiņā, Latvijas Bankas padome šodien nolēma pazemināt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes, tuvinot tās Eiropas Centrālās Bankas (ECB) noteiktajām atbilstošajām likmēm:

 • Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 2.5% uz 2.0%;
 • aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes:
  • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas, procentu likme no 3.0% uz 2.5%,
  • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas, – no 6.0% uz 4.75%,
  • un aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas, – no 9.0% uz 7.0%.

Banku noguldījumu iespēju likmes un rezervju norma netiek mainīta.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča 2013. gada 11. jūlija preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.07.2013.

2.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.07.2013.

2.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.07.2013.

4.75

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas iepriekšējās 30 dienās

24.07.2013.

7.0

Noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075

Lai saskaņotu obligāto rezervju prasību noteikumus ar Eirosistēmā piemērotajiem, Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumos" (stāsies spēkā 01.10.2013.), kā arī apstiprināja divus jaunus normatīvos aktus – "Krājaizdevu sabiedrību "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumus" (stāsies spēkā 01.10.2013.) un ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumus" (stāsies spēkā 01.01.2014.).

Galvenās pārmaiņas rezervju prasību izpildē un aprēķinā ir šādas:

 • Rezervju prasību izpildes periods, kas noslēdzas šā gada 23. decembrī, tiek pagarināts līdz 31. decembrim, ņemot vērā mazo darbadienu skaitu atlikušajā laika posmā līdz nākamā gada sākumam.
 • Rezervju bāzes un rezervju prasību aprēķināšanas metodoloģija līdz ar eiro ieviešanas brīdi tiek pilnībā saskaņota ar ECB regulas prasībām.
 • Sākot no eiro ieviešanas dienas, monetārās politikas īstenošanas nolūkā krājaizdevu sabiedrības ir apliekamas ar rezervju prasībām arī tad, ja konkrētā dalībvalstī tām kredītiestāžu direktīvā ir paredzēts izņēmuma statuss. Tomēr atbilstoši ECB rezervju prasību aprēķina metodikai katras krājaizdevu sabiedrības, tāpat kā kredītiestādes, rezervju prasībām tiks piemērots fiksēts 100 000 eiro samazinājums, tādēļ vismaz tuvākajā laikā krājaizdevumu sabiedrībām rezervju prasības faktiski nebūs jāpilda un to vienīgais pienākumus būs iesniegt rezervju prasību aprēķinus.

Lai respondentiem atvieglotu darbu un palīdzētu orientēties ECB tieši piemērojamos aktos obligāto rezervju jomā, Latvijas Banka ievietos interneta vietnē www.bank.lv skaidrojošu materiālu – obligāto rezervju prasību ceļvedi.

Saistībā ar plānoto eiro ieviešanu Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos" (stāsies spēkā 01.08.2013.).

Noteikumos veikti terminoloģijas grozījumi, mainīts eiro kursa noteikšanas un norādes princips, kā arī izmaiņas saistībā ar mēneša pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Grozījumos iekļauta prasība pie valūtas maiņas punktu kases lodziņiem no 01.08.2013. izvietot norādi par oficiālo eiro apmaiņas kursu (1 EUR = 0.702804 LVL) pēc 01.01.2014.

Saistībā ar plānoto eiro ieviešanu un maksājumu bilances sagatavošanas metodoloģijas pārmaiņām Latvijas Bankas padome apstiprināja šādus astoņus statistikas pārskatu sagatavošanu reglamentējošos Latvijas Bankas noteikumus (stāsies spēkā 01.01.2014.):

 • ""Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumus";
 • ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumus";
 • ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" sagatavošanas noteikumus";
 • ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumus";
 • "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumus";
 • "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskatu sagatavošanas noteikumus";
 • "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumus";
 • ""Mēneša pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs (5-MB)" sagatavošanas noteikumus".
 • Būtiskākās pārmaiņas ir šādas:
  • ""Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumos" ir papildināti terminu "tiešais investors" un "tiešo investīciju uzņēmums" skaidrojumi, ieviestas jaunas sadaļas par augstāko kontrolējošo mātes uzņēmumu, par aktīviem un saistībām ar ārvalstu māsas uzņēmumiem, informāciju no peļņas un zaudējumu aprēķina un informāciju no konsolidētā gada pārskata. Iekļauts augstākā kontrolējošā mātes uzņēmuma un ārvalstu māsas uzņēmuma skaidrojums;
  • ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumos" mainīts "Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" iesniegšanas termiņš – 5. aprīlis pēc pārskata gada (līdz šim 25. janvāris);
  • "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumos" mainīta "Nebanku ārējo maksājumu pārskata" sagatavošana – tā paredzēta reizi mēnesī nevis reizi nedēļā kā līdz šim. No 5 000 latu (jeb aptuveni 7 100 eiro) uz 10 000 eiro mainīts līdzšinējais slieksnis, kuru pārsniedzot tiek iesniegta informācija Latvijas Bankai par komersantu ārējiem maksājumiem. Vairs netiek paredzēta "1-AB Paziņojuma par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" sagatavošana un iesniegšana.