Publicēts: 30.04.2013.

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2012. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un revidentu ziņojumam satur pārskatu par tautsaimniecības attīstību un monetāro politiku, kā arī sniedz informāciju par centrālās bankas darbību un paveikto tās atbildības jomās – valūtas maiņas politiku, monetārās politikas instrumentiem, ekonomisko analīzi un izpēti, skaidrās naudas apgrozību, maksājumu un norēķinu sistēmām, statistiku u.c.

Kā jau ziņots, auditorfirmas Ernst & Young Baltic SIA un Valsts kontroles revidentu atzinums par Latvijas Bankas finanšu pārskatiem ir pozitīvs: šie pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012. gadā saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku" un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2012. gada pārskats pieejams Bankas interneta vietnē www.bank.lv sadaļā "Jaunumi" un "Publikācijas". Latvijas Bankas interneta vietnē pieejami arī atsevišķi izdalīti Latvijas Bankas 2012. gada finanšu pārskati.