Publicēts: 13.09.2012. Aktualizēts: 19.09.2012.

Ņemot vērā, ka riski cenu stabilitātei vidējā termiņā ir ierobežoti un inflācija turpina samazināties, kā arī prognozējamo Eiropas parādu krīzes negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, Latvijas Bankas padome šodien nolēma pazemināt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes:

-          Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 3.0% uz 2.5%;
-          banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 0.1% uz 0.050%;
-          banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likmi no 0.125% uz 0.075%;
-          aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes:
  • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas, procentu likme no 4.0% uz 3.0%,
  • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas, – no 7.0% uz 6.0%,
  • un aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas, – no 10.0% uz 9.0%.

Monetārās politikas nosacījumu turpmāka mīkstināšana, kas veikta secīgi pēc šī gada martā un jūlijā veiktā likmju pazeminājuma dos papildu motivāciju bankām brīvos latu resursus novirzīt tautsaimniecības attīstībai. Jaunās aizdevumu iespējas procentu likmes bankām tiks piemērotas no 2012. gada 24. septembra. Bankām noteiktā obligātā rezervju norma nav mainīta.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.09.2012.

2.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

3.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

6.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

9.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075

Refinansēšanas likme ir viena no galvenajām Latvijas Bankas noteiktajām procentu likmēm, kura ietekmē centrālās bankas refinansēšanas darījumu izsolēs piedāvāto latu resursu procentu likmes, līdz ar to atstājot iespaidu arī uz Latvijas starpbanku tirgus likmēm. Kā Latvijas Bankas monetāros instrumentus kredītiestādes var izmantot arī pastāvīgās finanšu resursu aizņemšanās un noguldīšanas iespējas – aizņemties no Latvijas Bankas latu resursus pret vērtspapīru ķīlu uz nakti un noguldīt latu līdzekļus Latvijas Bankā uz nakti un uz 7 dienām.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredītu reģistra noteikumus" un "Noteikumus par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku ", kuri stāsies spēkā ar 01.12.2012.

Kredītu reģistra noteikumos mainīta terminoloģija un ziņas grupētas atbilstoši Kredītu reģistra likumā noteiktajam. Ziņas tiek iedalītas vispārīgās un periodiskās ziņas, tajā skaitā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas, kuras tiks izmantotas tikai makroekonomiskajai analīzei un finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības vajadzībām, kā arī ziņas par pārkāpumiem (maksājumu kavējumiem). Paredzēta arī kārtība, kādā persona un bijušais Kredītu reģistra dalībnieks paraksta apliecinājumu par Kredītu reģistra ziņu labošanu vai anulēšanu, lai Latvijas Banka šīs ziņas atbilstoši labotu vai anulētu Kredītu reģistrā. Kredītu reģistra noteikumi harmonizēs ziņu sniegšanas apjomu visiem Kredītu reģistra dalībniekiem.

Papildus no Kredītu reģistra noteikumiem ir izņemtas tehniskās normas, kuras tagad ir iekļautas "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku " un satur regulējumu par tehniskajiem ierobežojumiem Kredītu reģistra ziņu aktualizēšanai, labošanai un anulēšanai.