Publicēts: 17.04.2012.

Latvijas Bankas padome apstiprinājusi Latvijas Bankas 2011. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un revidentu ziņojumam sniedz pārskatu par tautsaimniecības attīstību un monetāro politiku, kā arī informāciju par centrālās bankas darbību un paveikto tās atbildības jomās –valūtas maiņas politiku, monetārās politikas instrumentiem, ekonomisko analīzi un izpēti, skaidrās naudas apgrozību, maksājumu un norēķinu sistēmām, statistiku u.c.

Kā jau ziņots, auditorfirmas SIA "Deloitte Audits Latvia" un Latvijas Republikas Valsts kontroles revidentu atzinums par Latvijas Bankas finanšu pārskatiem ir pozitīvs: šie pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2011. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku" un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2011. gada pārskats pieejams bankas interneta vietnes www.bank.lv sadaļās Publikācijas un Latvijas Bankas gada pārskati, kur pieejami arī atsevišķi publiskoti Latvijas Bankas 2011. gada finanšu pārskati.