Publicēts: 16.03.2012.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 43. pantu Latvijas Bankas saimnieciskās darbības un dokumentu revīziju ik gadu veic revīzijas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina Valsts kontrole. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2011. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas Deloitte Audits Latvia SIA un Valsts kontroles, kurā teikts: "Mūsuprāt, Bankas finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2011. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku" un likumu "Par Latvijas Banku"."

Finanšu pārskatos fiksēts, ka Latvijas Bankas 2011. gada peļņa bija 32 milj. latu. Nozīmīgāko Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja tīrie procentu ienākumi, kurus galvenokārt noteica ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos.

Latvijas Bankas 2011. gada finanšu pārskati un revidentu ziņojums pieejami interesentiem Latvijas Bankas interneta vietnē. Latvijas Bankas padome aprīlī lems par bankas 2011. gada pārskata apstiprināšanu.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 20.8 miljoni latu no Latvijas Bankas 2011. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā. Iepriekšējo piecu gadu laikā Latvijas Banka valsts ieņēmumos no tās peļņas kopumā ieskaitījusi 116 milj. latu.