Publicēts: 26.04.2011.

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2010. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un revidentu ziņojumam satur pārskatu par tautsaimniecības attīstību un monetāro politiku, kā arī sniedz informāciju par centrālās bankas darbību un paveikto tās atbildības jomās (monetārās politikas instrumentiem, valūtas maiņas politiku, ekonomisko analīzi un izpēti, skaidrās naudas apgrozību, maksājumu un norēķinu sistēmām, statistiku u.c.) un tās pārvaldību un organizāciju.

Kā jau ziņots, auditorfirmas Deloitte Audits Latvia SIA un Latvijas Republikas Valsts kontroles revidentu atzinums par Latvijas Bankas finanšu pārskatiem ir pozitīvs: šie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu 2010. gadā saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku".

Latvijas Bankas 2010. gada peļņa bija 23.8 milj. latu. Nozīmīgu Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja tīrie procentu ienākumi, kurus galvenokārt noteica ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos. Ienākumu samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu galvenokārt noteica zemais procentu likmju līmenis ārvalstu finanšu tirgos, kā arī mazāks Latvijas banku pieprasījums pēc centrālās bankas kredītiem.

Latvijas Bankas peļņa saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" sadalīta šādi:

– 65% (15.4 miljoni latu) ieskaitīti valsts ieņēmumos;
– pārējā peļņas daļa ieskaitīta Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas 2010. gada pārskats pieejams Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv sadaļā "Jaunumi" un "Publikācijas". Latvijas Bankas interneta vietnē pieejami arī atsevišķi publiskoti Latvijas Bankas 2010. gada finanšu pārskati un revidentu ziņojums.