Publicēts: 15.03.2011.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 43. pantu Latvijas Bankas saimnieciskās darbības un dokumentu revīziju ik gadu veic revīzijas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina Valsts kontrole. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2010. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas Deloitte Audits Latvia SIA un Valsts kontroles, kurā teikts: "Mūsuprāt, Bankas finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, saskaņā ar Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku" un likumu "Par Latvijas Banku"."

Finanšu pārskatos fiksēts, ka Latvijas Bankas 2010. gada peļņa bija 23.8 milj. latu. Nozīmīgu Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja tīrie procentu ienākumi, kurus galvenokārt noteica ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos. Ienākumu samazinājumu, salīdzinot ar pagājušo gadu, galvenokārt noteica zemais procentu likmju līmenis ārvalstu finanšu tirgos, kā arī mazāks Latvijas banku pieprasījums pēc centrālās bankas kredītiem.

Latvijas Bankas administratīvo un naudas zīmju izgatavošanas izdevumu apjoms iepriekšējos gados samazinājies un ir zemāks par 2006. gada līmeni. Šie izdevumi 2010. gadā bija par 7.4 milj. latu jeb 26% mazāki nekā 2009. gadā (tai skaitā administratīvie izdevumi – par 3.2 milj. latu jeb 14% mazāki).

2010. gadā, ievērojot ekonomikas attīstības ciklu un solidarizējoties ar pārējām valsts pārvaldes institūcijām, Latvijas Banka turpināja samazināt izdevumus bankas darbinieku atalgojumam, kas gada laikā samazinājās par 19%, tai skaitā izdevumi bankas padomes un valdes atalgojumam par 21%.

Latvijas Bankas 2010. gada finanšu pārskati un revidentu ziņojums pieejami interesentiem Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv. Latvijas Bankas padome aprīlī lems par bankas 2010. gada pārskata apstiprināšanu.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 15.4 miljoni latu no Latvijas Bankas 2010. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā. Iepriekšējo piecu gadu laikā Latvijas Banka valsts ieņēmumos no tās peļņas kopumā ieskaitījusi 103 milj. latu.