Publicēts: 13.01.2011. Aktualizēts: 05.02.2011.

Ņemot vērā turpmāku ekonomiskās situācijas stabilizāciju, kā arī to, ka inflāciju gada sākumā noteiks īslaicīgi piedāvājuma puses faktori - pievienotās vērtības nodokļa, kā arī globālo naftas un pārtikas cenu - kāpums un ka vidējā termiņā prognozējama inflācijas stabilizēšanās un riski cenu stabilitātei pagaidām nav nozīmīgi, Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un banku sektoram noteikto obligāto rezervju normu.

Vairāk - Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.03.2010.

3.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

7.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

15.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

30.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.25

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.375


Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumos", kas saistīti ar Latvijas Bankas monetāro operāciju darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un ar šo operāciju vērtspapīru nodrošinājuma novērtēšanu. Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā bankas piedalās Latvijas Bankas monetārajās operācijās.
Grozījumi stāsies spēkā 2011. gada 1. februārī.

Latvijas Bankas padome veica redakcionālus grozījumus "Noteikumos par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā", uzsverot, ka šī Latvijas Bankas izstrādātā un uzturētā sistēma nodrošina ar Latvijas Bankas monetārajām un dienas kredīta operācijām saistītu vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti. Grozījumi stāsies spēkā 2011. gada 1. februārī.

Latvijas Banka apstiprināja "Politiku maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu jomā" ar mērķi konsolidēt maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību. Šī politika apvieno ar Latvijas Bankas padomes 2001. gada 13. septembra lēmumu Nr. 89/10 apstiprināto "Latvijas Bankas politiku maksājumu sistēmu jomā" un ar Latvijas Bankas padomes 2006. gada 11. maija lēmumu Nr. 127/3 apstiprināto "Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzības politiku", nemainot Latvijas Bankas pamatnostādnes maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu politikas jautājumos.

"Politika maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu jomā" arī skaidro to, kā Latvijas Banka veic likumā "Par Latvijas Banku" uzlikto uzdevumu maksājumu sistēmu jomā.
Lai veicinātu maksājumu sistēmu raitu darbību, Latvijas Banka veic maksājumu sistēmu pārraudzību, nodrošina starpbanku maksājumu sistēmu darbību, kā arī sniedz norēķinu pakalpojumus finanšu tirgus dalībniekiem centrālās bankas naudā, tādā veidā mazinot sistēmiskā riska iespējamību Latvijas maksājumu sistēmu infrastruktūrā. Lai veicinātu maksājumu sistēmu raitu darbību, Latvijas Banka pārrauga arī vērtspapīru norēķinu sistēmas, jo daļa maksājumu tiek veikta saistībā ar vērtspapīru norēķiniem un problēmas vērtspapīru norēķinu infrastruktūrā var izraisīt maksājumu sistēmu darbības traucējumus un apgrūtināt monetārās politikas īstenošanu.

Nepieciešamības gadījumā Latvijas Banka ir tiesīga apstiprināt normatīvos norādījumus un noteikumus. Šo ietekmes metodi Latvijas Banka lieto vienīgi gadījumos, kad tās rīcībā nav citu līdzekļu, lai panāktu efektīvu un drošu klīringa un maksājumu sistēmu funkcionēšanu. Maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzības ietvaros Latvijas Banka sadarbojas ar institūcijām, kas nodrošina un apkalpo maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu darbību, konsultējot un izsakot viedokli par jautājumiem maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu jomā.

Latvijas Banka organizē un nodrošina trīs starpbanku maksājumu sistēmu (SAMS, TARGET2-Latvija un EKS) darbību Latvijas Republikā, lai nodrošinātu monetārās politikas operāciju izpildi, starpbanku maksājumu norēķinus un citu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu gala norēķinus.