Publicēts: 17.08.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 17. augustā

Latvijas Bankas padome 1998. gada 16. jūlijā apstiprināja "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumus" (spēkā ar 1998. gada 1. novembri). Noteikumu īstenošana ļaus paplašināt informācijas avotu skaitu, pilnveidot valsts maksājumu bilanci un paātrināt tās sagatavošanu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem no š.g. novembra Latvijas rezidentiem, veicot ārējos maksājumus ar nerezidentiem, būs pēc "Ārējo maksājumu klasifikatora" jānorāda katra ārējā maksājuma, kura ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa maksājuma veikšanas dienā pārsniedz 1 000 latu, mērķa kods.

Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas izstrādātais "Ārējo maksājumu klasifikators" ir iekļauts vienotajā Latvijas ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā un ir saistošs visām valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida, veicot ārējo ekonomisko darbību un sniedzot informāciju par to.

"Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi" jau publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" š.g. 4. augustā. Bezmaksas izdevumi ar skaidrojumu par to valsts statistisko informāciju, kas jāsniedz uzņēmējiem, būs saņemami bankās, sākot ar š.g. oktobri. "Ārējo maksājumu klasifikators" ievietots arī Latvijas Bankas Internet lappusē (www.bank.lv).